Handel

Støtteordninger for bedrifter med høy eksponering mot Russland

Regjeringen har utarbeidet fire støttetiltak for å hjelpe bedrifter som er hardt rammet av Russlands angrepskrig mot Ukraina og påfølgende restriktive tiltak.

Formålet med ordningene er at bedrifter som er spesielt hardt rammet skal få rom til å tilpasse seg situasjonen. Stortinget vedtok støtteordningene 5. mai 2022.

Regjeringens støttepakke består av fire tiltak:

  • 50 millioner kroner til styrking av eksisterende distriktsrettede virkemidler, øremerket Øst-Finnmark.
  • Øke rammen på Innovasjon Norge sine lavrisikolån med 500 mill. kroner. Økningen er øremerket bedrifter i Øst-Finnmark.
  • En lånegarantiordning for bedrifter som er spesielt rammet av Russlands krigføring i Ukraina og de restriktive tiltakene mot Russland og Hviterussland, med en ramme på 400 mill. kroner.
  • En tilskuddsordning for bedrifter med inntektsbortfall som følge av Russlands krigføring i Ukraina og de restriktive tiltakene mot Russland og Hviterussland, med en ramme på 55 mill. kroner.

Støtteordningen for bedrifter med inntektsbortfall og lånegarantiordningen vil gjelde for berørte bedrifter i hele Norge som har hatt en vesentlig del av omsetningen sin fra Russland, Belarus og/eller Ukraina. Rammene for distriktsrettede virkemidler og lavrisikolåneordningen vil øremerkes Øst-Finnmark. Tiltakene i Øst-Finnmark er viktige i et sikkerhets- og nordområdepolitisk perspektiv, så vel som i et distriktspolitisk perspektiv. 

Lånegarantiordning forvaltes av Eksfin, som kan kontaktes for mer informasjon om ordningen.

Innovasjon Norge kan kontaktes for mer informasjon om lavrisikolån. Tilskuddsordningen vil også forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen er under utforming. Innovasjon Norge vil publisere informasjon om retningslinjer og hvordan man søker så snart ordningen er klar.