Norges velstand avhengig av internasjonal handel

Norges velstand og sysselsetting er i likhet med de fleste land i verden, avhengig av å delta i den internasjonale handelen.

Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet WTO-avtalen, EØS-avtalen og frihandelsavtalene gjennom Efta. Avtalene regulerer bl.a. tollsatser og avgifter. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvar for handelspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for frihandelsavtalene.

Råolje og naturgass er de enkeltvarene som utgjør størst andel av eksportinntektene. Fisk (medregnet foredlet fisk) er også betydelige eksportartikler (19 prosent av samlet eksport ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall i 2013). Norge har også en betydelig handel med tjenester, eksporten av tjenester øker mer enn annen eksport. Utenriks sjøfart står for de største inntektene fra tjenestehandelen. 

Utviklingsland får lavere tollsatser på visse betingelser gjennom preferansesystemet. Norge er også en betydelig bidragsyter til handelsrettet utviklingssamarbeid som tar sikte på å styrke konkurranseevnen og muligheten for utviklingsland til å delta i den internasjonale handelen.

Til toppen