Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

OECD arbeider med problemstillinger rundt økonomi, miljø, handel, investeringer, utvikling, utdanning og sosiale spørsmål. OECDs analyser og anbefalinger er viktige innspill til medlemslandenes nasjonale politikkutforming. Fra norsk side er de fleste departementene involvert i arbeidet.

OECD ble formelt etablert i 1961 som en fortsettelse av OEEC (Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid), som i sin tur kom til i 1948 for å administrere Marshallhjelpen fra USA. OECD arbeider med problemstillinger innenfor blant annet økonomi, miljø, handel, investeringer, utvikling, utdanning og sosiale spørsmål. OECDs analyser og anbefalinger er viktige innspill til medlemslandenes nasjonale politikkutforming og fra norsk side er de fleste departementene involvert i arbeidet.

OECD bruker sin tverrfaglige styrke til å bidra til globale løsninger, som også inkluderer utviklingsland. OECD er i økende grad et forum hvor Norge kan møte de største aktørene i verdensøkonomien herunder G7-landene og sentrale G20-aktører.

OECDs medlemsland

OECD-kretsen består pr. november 2014 av 34 land: Australia, Belgia, Canada, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Israel, Irland, Italia, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

OECD har de senere år intensivert samarbeidet med vekstlandene Kina, India, Sør-Afrika, Brasil og Indonesia, som spiller en stadig viktigere rolle i verdensøkonomien. Tiltredelsesforhandlingene med Russland har pågått siden 2007, og det har vært en uttalt målsetting at landet skulle bli tatt opp som medlem i 2014 eller 2015.  Etter Russlands annektering av Krim er imidlertid tiltredelsesforhandlingene utsatt, basert på et vedtak i OECDs råd den 12. mars 2014.

Hvordan arbeider OECD?

Hovedlinjene i OECDs arbeid trekkes opp av det årlige møtet i OECDs ministerråd, som består av medlemslandenes utenriks- og finansministre. I tillegg møtes ministre på andre fagfelt (f.eks. miljøvernministrene) jevnlig for å trekke opp hovedlinjene på sine fagområder.

OECDs utøvende organ mellom ministerrådsmøtene er Rådet, som ledes av OECDs generalsekretær. Her møter OECD-ambassadørene, som leder medlemslandenes faste delegasjoner til OECD. Ambassadørene framfører sitt lands holdninger etter å ha rådført seg med myndighetene i hjemlandet. Rådet drøfter fremtidige prosjekter og prioriterer mellom ulike aktiviteter. Rådet godkjenner også arbeidet i de ulike fagkomiteene, og vurderer problemstillinger som ikke har latt seg løse på komitenivå. Alle vedtak i OECD forutsetter enstemmighet.

Det daglige arbeidet i OECD organiseres gjennom en rekke fagkomiteer og underliggende arbeidsgrupper. Her møter tilreisende delegater fra medlemslandene. Fra Norge møter delegater fra departementer og direktorater for å diskutere spørsmål innenfor sine respektive fagfelt.

Norges OECD-delegasjon

Den norske delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med OECD og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og OECDs øvrige medlemsland og sekretariat.

Til toppen