Norge er med på å foreslå nye prosedyrer for å ta opp handelsproblemer i WTO

Å finne løsninger på ikke-tollmessige handelshindringer er en del av forhandlingene om industrivarer i den pågående WTO-runden. Sammen med NAMA-11-gruppen , Afrika-gruppen, MUL-gruppen, Canada, EU, Pakistan, New Zealand, Sveits har Norge 23. juli lagt frem et forslag om å etablere nye prosedyrer for å ta opp handelsproblemer i WTO.

Å finne løsninger på ikke-tollmessige handelshindringer (NTB, ”non-tariff barriers)” er en del av forhandlingene om industrivarer i den pågående WTO-runden. Sammen med NAMA-11-gruppen , Afrika-gruppen, MUL-gruppen, Canada, EU, Pakistan, New Zealand, Sveits har Norge 23. juli 2007 lagt frem et forslag om å etablere nye prosedyrer for å ta opp handelsproblemer i WTO. Forslaget har med andre ord støtte fra en bred gruppe av både industriland og utviklingsland.

Ikke-tollmessige handelshindringer kan ha en rekke former og er ofte vanskelig å definere. Mange slike regler er også nødvendige og i samsvar med WTO-reglene, slik som f.eks. tekniske standarder og helserelaterte bestemmelser. Slike regler kan imidlertid også skape vanskeligheter for næringslivet. Særlig utviklingslandene støter ofte på problemer når de møter ulike regelverk og bestemmelser i industrilandene.

Tanken bak forslaget er å finne praktiske løsninger på praktiske problemer gjennom et system som er raskt, effektivt og pragmatisk. Et WTO-medlem som opplever et handelsproblem får muligheten til å ta opp problemet med importlandet.  Forslaget innebærer bl.a. at en uavhengig tredjepart kan hjelpe til å definere problemet og bidra til å finne frem til mulige løsninger. Noe av inspirasjonen er hentet fra EØS-landenes SOLVIT-system.

Ordningen vil være et alternativ til å ta opp saken i de ordinære WTO-komiteene eller gå til tvisteløsning i WTO. 

De nye prosedyrene vil ikke ha noen innvirkning på WTO-medlemmenes muligheter til å regulere sin økonomi, men skal være et verktøy for å løse praktiske problemer som oppstår i handelen mellom land. Fra norsk side har vi lagt vekt på at forslaget har bred støtte blant utviklingslandene og at ordningen kan bidra til å gjøre det lettere for utviklingslandene å eksportere til industrilandene.

Les forslaget her (PDF)