Verserande WTO-tvistesaker kor Noreg er tredjepart

Under fylgjer ei oversikt over dei sakene kor Noreg deltek som tredjepart (dvs. ein slags observatør, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan).

Kontaktperson Linn Edvartsen (UD)

Ei oversikt over tvisteløysingssystemet til WTO finn du her.  

WT/DS546
United States — Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers (Korea)

Saka gjeld USA sine vernetiltak for import av store hushaldsvaskemaskinar. Korea hevdar at tiltaka strir med Gatt 1994 artikkel XIX og ei rekkje reglar i WTO si avtale om vernetiltak.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS545
United States — Safeguard Measure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products (Korea)

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

Saka gjeld USA sine vernetiltak på import av på visse produkt av fotovoltaiske celler av krystallinsk silisium. Korea hevdar at tiltaka strir med Gatt 1994 artikkel XIX og ei rekke reglar i WTO si avtale om vernetiltak.

WT/DS539
US - Anti-Dumping and Countervailing duties on Certain Products and the Use of Facts Available (Korea) 

Saka gjeld USA sine anti-dumping- og utjamningstiltak på visse produkt frå Korea. Korea hevdar at tiltaka strir med ei rekke reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidier og utjamningstiltak.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS526
United Arab Emirates — Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Qatar)

Saka gjeld Dei sameinte arabiske emirata sine tiltak som påverker handel med varer, tenester, og handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar. Qatar hevdar at tiltaka strir med ei rekke reglar i Generalavtala for tolltariffar og handel 1994 (1994), Generalavtala om handel med tenester (Gats) og avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala).

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS517
China – Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products (USA)

Saka gjeld Kinas tollkvotar på visse landsbruksprodukt, høvesvis mais, kveite og ris. USA hevdar at tiltaka strir med Kinas skyldnadar under GATT 1994 artikkel X:3 (a), XI:1 og XIII:3 (b), samt Kinas tiltredingsprotokoll, del 1, paragraf 1.2.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS516
EU – Measures Related to Price Comparison Methodologies (Kina)

Saka gjeld metodikken EU nyttar til å utrekne kostnadane av anti-dumpingavgift på produkt frå Kina. Kina hevdar at EUs metodikk for anti-dumpingtiltak ikkje tek høgde for Kinas status som marknadsøkonomi, og hevdar følgjeleg at lovgjevnaden er i strid med EUs skyldnadar under Gatt 1994 artikkel I:1, VI:1, og anti-dumping avtala artikkel 2.1 og 2.2.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS512
Russian Federation – Measures concerning Traffic in Transit (Ukraina)

Saka gjeld Russlands tiltak knytt til varer i transitt frå Ukraina, og gjennom russisk territorium. Ukraina hevdar at tiltaka strir med Russlands skyldnadar under Gatt 1994 artikkel V:2, V:3, V:4, V:5, XI:1, X:1, X:2 og X:3(a).

Meir informasjon om sakea er tilgjengeleg på WTO si heimeside:

WT/DS511
China — Domestic Support for Agricultural Producers (USA)

Saka gjeld kinesisk internstøtte til landbruksprodukt, dette gjeld særleg Kinas støtte til marknadspris på ris, kveite og mais. USA hevdar at tiltaka er i strid med landbruksavtala artikkel 3.2, 6.3 og 7.2(b).

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS510
United States — Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector

Saka gjeld visse amerikanske tiltak i form av insentiv som blir gitt eller blir ført vidare på vilkår av bruk av innanlandske produkt framfor importerte produkt i fornybar energisektor. India hevdar at tiltaka er i strid med avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala) artikkel 3.1(b), 3.2 og 25, Gatt 1994 artikkel III:4, og med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (TRIMs-avtala) artikkel 2.1.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS509
China — Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials (EU)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. EU hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Gatt 1994 og ei rekke reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS508
China — Export Duties on Certain Raw Materials (USA)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. USA hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Gatt 1994 og ei rekke reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine  heimesider:

WT/DS504
Korea– Anti-Dumping Duties on Pneumatic Valves from Japan

Saka gjeld Korea sine anti-dumpingavgifter på pneumatiske ventiler frå Japan. Japan hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i anti-dumpingavtala. 

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS495
Korea– Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides (Japan)

Saka gjeld Korea sine tiltak som omfattar importforbod og tilleggskrav om testing og sertifisering av radionuklidar, som har innverknad på import av matprodukt frå Japan. Japan hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i avtala om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala).

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

Noreg sine innlegg i saka:

WT/DS494
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint)

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei visse produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Gatt 1994, anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

Sjå også DS474.

WT/DS493
Ukraine – Anti-Dumping Measures on Ammonium Nitrate from Russia

Saka gjeld Ukraina sine anti-dumpingtiltak på ammoniumnitrat (kunstgjødsel) frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i anti-dumpingavtala og Gatt 1994 artikkel VI.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

Noreg sine innlegg i saka:

WT/DS474
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei rekke produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Gatt 1994, anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS435/441
Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging  (Honduras og Den dominikanske republikk)

Sakene gjeld lovgjeving i Australia med krav om einsarta innpakking av tobakksprodukt («plain packaging»). Honduras og Den dominikanske republikk meiner at tiltaka bl.a. er i strid med ei rekke reglar i  avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala) og artikkel 2.1 og 2.2 i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala). 

Meir informasjon om sakene er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider: 

Noreg sine innlegg i saka:

Det var opphavleg fem land som gjekk til sak i WTO mot Australia om disse tiltaka, men Ukraina avslutta saka si undervegs i panelprosessen, og Cuba og Indonesia fekk sine saker handsama av tvisteløysingspanelet, men anka ikkje panelet sin rapport.

Sjå også DS434, DS458, DS467  og her.

 

WT/DS462
Russian Federation – Recycling Fee on Motor Vehicles

Saka gjeld Russland sine resirkuleringsavgifter på importerte motorkøyretøy (unntatt er køyretøy frå Kviterussland og Kasakhstan). EU hevdar at tiltaka er i strid med Gatt 1994. artikkel I:1, II:1(a) og (b), III:2, og III:4, samt med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala) artikkel 2.1 og 2.2.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS420
United States — Anti-Dumping Measures on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Korea 

Saka gjeld USA sine anti-dumpingtiltak, irekna såkalla ”zeroing”, mot korrosjonsresistente stålprodukt frå Korea. Korea meiner at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Gatt 1994, anti-dumpingavtala, og Marrakesh-avtala. 

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider: 

WT/DS389
European Communities - Certain Measures Affecting Poultry Meat and Poultry Meat Products from the United States

Sakene gjeld EU sine tiltak knytt til import av fjørfekjøtt. EU har sidan 1997 hatt eit importforbod mot fjørfekjøtt utsett for sjukdomshemjande mikrobe-behandling (såkalla PRTs), som fører til at det ikkje er løyve til å importere amerikanske fjørfeprodukt. USA meiner at tiltaka er i strid med artikkel 2.2, 5.1, 5.2, 7 og 8 i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), artikkel 4.2 i landbruksavtala, artikkel III:4, X:1 og XI:1 i Gatt 1994 og artikkel 2.1 i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala). 

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider: 

WT/DS381

United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products (gjennomføringssaker)

Saka gjeld gjennomføringa til USA av anbefalingar og konklusjonar frå tvisteløysingsorganet om vilkåra for bruk av det såkalla "dolphin safe"-merket, jf. WTO si tvisteløysingsavtale artikkel 21.5. Når eit WTO-medlem har gjennomført rapportane til panelet og ankeorganet slik desse er vedteke av tvisteløysingsorganet i WTO (og dermed blir tvisteløysingsorganets anbefalingar og konklusjonar), og partane er usamde om dei nye tiltaka er i samsvar med WTO sine reglar, kan partane i saka etter tvisteløysingsavtala be om at et tvisteløysingspanel avgjer dette etter tvisteløysingsavtala.

Etter at rapportane til panelet og ankeorganet i sak DS381 var vedteke av tvisteløysingsorganet, endra USA vilkåra for bruk av «dolphin safe»-merket. Mexico meinte at vilkåra framleis var i strid med reglar i Gatt 1994 og avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala), og bad om at eit tvisteløysingspanel skulle avgjere dette. Panelet si rapport vart så anka, og rapportane til panelet og ankeorganet ble vedteke av tvisteløysingsorganet i desember 2015.

USA endra så i 2016 på ny vilkåra for bruk av merket og hevdar at desse no er i samsvar med krava i WTO etter Gatt 1994 og TBT-avtala. USA har bedd om at et tvisteløysingspanel skal slå fast dette fast.

Mexico hevdar derimot at vilkåra som USA har innført i 2016 også er i strid med reglar i Gatt 1994 og TBT-avtala, og har også bedd om at eit tvisteløysingspanel skal slå dette fast. Dette er difor den andre gjennomføringssaka kor Mexico hevdar at USA sine tiltak framleis er i strid med Gatt 1994 og TBT-avtala.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

Noreg sine innlegg i saka:

Til toppen