OECD med nye anslag for verdensøkonomien

Anslagene for veksten i verdensøkonomien er noe nedjustert siden forrige rapport (mai 2013), men fortsatt ventes det en svak oppgang gjennom de nærmeste par årene ifølge OECDs siste Economic Outlook fra 19. november.

OECD la frem Economic Outlook (EO94) den 19. november. Anslagene for veksten i verdensøkonomien er noe nedjustert siden forrige rapport (mai 2013), men fortsatt ventes det en svak oppgang gjennom de nærmeste par årene.

Utviklingen i fremvoksende økonomier er noe svakere enn lagt til grunn i mai, mens vekstutsiktene for OECD-landene er samlet sett på linje med anslagene i forrige rapport. Anslagene fra OECD er også svært like de siste prognosene som har kommet fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og EU.

I rapporten legger OECD stor vekt på farene for at utviklingen kan bli svakere enn man nå legger til grunn. Flere av de risikofaktorene som man tidligere har pekt på er fortsatt til stede, og i tillegg har noen nye kommet til eller blitt forsterket. OECD peker blant annet på at faren for budsjettkrise i USA ikke er blitt mindre etter høstens budsjettavtale i Kongressen. Gjeldstaket utgjør fortsatt en trussel, ikke bare for USAs, men også for verdensøkonomiens vekstutsikter. Avvikling av gjeldstaket og en troverdig langsiktig plan for å redusere budsjettunderskuddene er derfor nødvendig, ifølge OECD.

Viktig med bankunion
I euroområdet er det viktig både å få på plass en bankunion og få ryddet opp i bankenes balanser for å bidra til økt kredittilgang. Utviklingen i de fremvoksende økonomiene er også usikker, og blant annet svært sårbar overfor effektene på internasjonale kapitalstrømmer av en normalisering av pengepolitikken i USA. OECD er bekymret for at presset for ytterligere reformer kan avta dersom veksten tar seg opp. Dette kan ifølge OECD «have much more severe consequences than the turbulence seen to date and jeopardize growth for years to come».

De faktorene man tidligere har basert seg på for å få veksten opp etter tidligere nedgangskonjunkturer nå har vist en veldig svak utvikling. Investeringene vokser mye svakere, blant annet som følge av manglende kredittilgang, men også som følge av usikkerhet om utviklingen framover. Veksten i verdenshandelen er lavere enn tidligere, noe som dels kan skyldes demografiske og strukturelle forhold i en del av de fremvoksende økonomiene, men det er også grunn til å være bekymret for økt proteksjonisme som følge av krisen. Selv om veksten nå tar seg litt opp er det fortsatt ikke nok til å gi noe særlig bedring i arbeidsmarkedet. Ledigheten i OECD-området faller fra åtte prosent i 2013 til 7,5 prosent i 2015, men forskjellen mellom land og områder er store. I euroområdet er ledigheten ventet å øke svakt neste år for så å falle til 11,8 prosent i 2015. Ungdomsledigheten ligger på om lag det dobbelte av dette i mange land.