Russland medlem av WTO

Russlands medlemskap i WTO er en realitet. Dermed er alle de store økonomiene medlem av Verdens handelsorganisasjon, og 97 % av verdenshandelen er nå dekket av WTO.

Russland ble 22. august 2012 WTOs medlem nr. 156. Da tiltredelsesprotokollen ble signert i Genève 16. desember 2011 markerte det avslutningen av nesten 18 års forhandlinger. Etter at tiltredelsesavtalen ble godkjent i Dumaen og sanksjonert av President Putin i juli, notifiserte Russland sin tiltredelse til WTO 23. juli, slik at medlemskapet formelt kunne tre i kraft 22. august.

Russland er verdens niende største økonomi ($ 1850 mrd i 2011). Landet står for 2,5 % av eksporten og 1,5 % av den samlede importen på verdensbasis. EU er Russlands største handelspartner. Drivstoff og bergverk er største eksportsektorer (70 %), mens industriprodukter og landbruk står for henholdsvis 20 % og 5 %. Industriprodukter utgjør 76 % av importen.

Norges eksport til Russland i 2012 var totalt 7,7 mrd kr hvorav fisk og sjømat sto for 67 %. Eksporten av maskiner og transportutstyr opplevde i 2011 en kraftig vekst og var i 2011 på ca. 1,3 mrd. Russland er Norges største enkeltmarked for fisk og Norges 19. største eksportmarked totalt. Importen fra Russland består i hovedsak av olje og aluminium, og var i 2011 verdt 10,5 mrd kr, en nedgang på ca. 13 % fra året før. Russland er Norges 14. største importland. 

Tollsatsene for viktige norske eksportvarer vil bli redusert som følge av tiltredelsesavtalen. For eksempel vil tollsatsene for fersk og fryst laks bli redusert til 3 % og de fleste aluminiumsprodukter til 5 % etter en overgangsperiode. At tollsatsene blir bundet i WTO betyr også at de ikke kan heves utover bundet nivå.

Når det gjelder handel med tjenester har Russland påtatt seg omfattende forpliktelser, herunder likebehandling av russiske og utenlandske tjenesteleverandører på en rekke sektorer. På telekommunikasjonsområdet har Russland blant annet forpliktet seg til å avvikle begrensningene på utenlandsk eierskap, og utenlandske leverandører av ingeniørtjenester vil kunne konkurrere på like vilkår og uten noen form for diskriminering.

Medlemskapet vil også kunne føre til større forutsigbarhet som følge av at Russland blir bundet av det internasjonale handelsregelverket. Russland er forpliktet til å følge WTOs regelverk når det gjelder utformingen av tekniske reguleringer, standarder, sanitære bestemmelser, immaterielle rettigheter og subsidier.

I de tilfeller der norsk næringsliv støter på problemer av en karakter som er dekket av WTOs regelverk, vil norske myndigheter kunne bruke henvisninger til regelverket i sin oppfølging av saken overfor myndighetene, og det vil være mulig å ta opp saken i relevante faste komiteer og organer i WTO. Medlemskapet innebærer også at Russland er underlagt WTOs tvisteløsningsmekanisme.

WTOs hjemmeside gir en samlet oversikt over tiltredelsesbetingelsene, herunder tollreduksjoner og andre forpliktelser Russland har påtatt seg. 

Til toppen