Status for WTO-forhandlingene

Mens første halvår var preget av nesten total stillstand i Doha-forhandlingene, er høsten preget av et omfattende arbeidsprogram og stor møteaktivitet. Men til tross for stor aktivitet er det ingen fremdrift når det gjelder de vanskeligste utestående spørsmålene i forhandlingene.

Mens første halvår var preget av nesten total stillstand i Doha-forhandlingene, er høsten preget av et omfattende arbeidsprogram og stor møteaktivitet.

Men til tross for stor aktivitet er det ingen fremdrift når det gjelder de vanskeligste utestående spørsmålene i forhandlingene. Mange medlemsland retter pekefingeren mot USA som hovedansvarlig for denne situasjonen og viser til at handelspolitikk og Doha-runden ikke synes å ha høy prioritet i Washington. Fra amerikansk side forsikres det imidlertid om at president Obama ønsker å sluttføre Doha-runden, noe som gir grunnlag for forsiktig optimisme med tanke på forhandlingene fremover.

Finanskrise og økt arbeidsledighet verden over har også ført til at myndigheter er under press fra konkurranseutsatte næringer, noe som vil gjøre det vanskeligere å inngå nødvendige og tøffe kompromisser i forhandlingene. Samtidig vil en sluttføring av Doha-runden være et viktig bidrag for å komme ut av den nåværende krisen. Det vil både gi bedre muligheter til handel ved at tollsatser og subsidier reduseres, samt begrense muligheten land har til å innføre proteksjonistiske tiltak.

Enighet om nytt arbeidsprogram
Etter det uformelle handelsministermøtet i New Delhi i begynnelsen av september ble det avholdt møter på sjefsforhandlernivå i Genève hvor man ble enige om et arbeidsprogram for de kommende måneder som inkluderer alle forhandlingsområder. G20-landenes statsledere ga sin tilslutning til dette arbeidsprogrammet på toppmøtet i Pittsburgh. G20 gjentok også målsettingen om å sluttføre Doharunden i 2010.

Arbeidsprogrammet legger blant annet opp til tekniske diskusjoner omkring datagrunnlag og hvordan de enkelte land skal presentere sine bindingslister, som angir nivået av markedsadgang som skal gjøres gjeldende for varer og tjenester. I tillegg drøftes andre utestående spørsmål i de ulike forhandlingsgruppene under ledelse av de respektive formennene.  Noen spørsmål bearbeides i plenum, mens andre spørsmål diskuteres i mindre grupper, bestående av land som har særlig interesse for det enkelte tema. Eksempelvis er Norge med i de små grupper som tar for seg subsidier og markedsadgang innenfor landbruksområdet.

I tillegg er det lagt opp til møter for medlemslandenes sjefsforhandlere én uke hver måned gjennom høsten.  Meningen er at man da skal drøfte de store og vanskelige utestående spørsmålene, men så langt har man i liten grad drøftet substans, men i stedet konsentrert seg om prosess og hvordan man skal komme fremover med forhandlingene.

Stor aktivitet, men liten fremgang
En drøy måned inn i arbeidsprogrammet er det tegn til fremgang på enkelte områder, som for eksempel handelsforenkling, hvor det er håp om å kunne bli enige om en avtaletekst våren 2010. På tjenesteområdet har det vært lite fremdrift, med unntak av oppfølgingen av et norsk initiativ for å opprette en mekanisme for å gi preferanser til de minst utviklede land (MUL). Det har også vært et godt engasjement i de tekniske diskusjonene innen landbruks- og industrivareforhandlingene, der arbeidet med å bli enige om en basis for nasjonale bindingslister i landbruksforhandlingene er særlig krevende.

Generaldirektør Lamy er optimist og har gitt uttrykk for at fremgangen er såpass god at man nå må begynne å arbeide med tekstbaserte forhandlinger, det vil si at man arbeider konkret med det som skal bli de endelige avtaletekstene i Doha-runden.

Parallelt med dette arbeidet pågår bilaterale konsultasjoner mellom store aktører som USA, Brasil, Kina og India. Det er i all hovedsak USA som står bak dette initiativet. USA ønsker å forsikre seg om at de får bedre tilgang for sine varer og tjenesteleverandører på disse store og viktige markedene.

Ministermøte i WTO
I tidsrommet 30. november til 2. desember er det ministermøte i WTO, men Doha-runden vil ikke være hovedfokus for dette møtet. Det er to hovedtemaer for ministermøtet: det ene er en gjennomgang av WTOs aktiviteter, og det andre er WTOs bidrag til vekst, utvikling og gjenreisning etter finanskrisen.  Situasjonen i Doha-forhandlingene vil utvilsomt bli kommentert og drøftet i forbindelse med ministermøtet, men det er ikke lagt opp til at det skal fattes noen vedtak på ministermøtet som vil ha konsekvenser for Doha-runden. Den norske delegasjonen til ministermøtet vil bli ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til toppen