Handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid på trappene

Utenriksdepartementet er nå i avslutningsfasen av arbeidet med en oppdatering av handlingsplanen for handelsrettet utviklingssamarbeid fra 2007.

Den nye handlingsplanen vektlegger viktige sider av handelen, som rettferdig fordeling, likestilling og kvinners deltagelse i økonomisk virksomhet. Handlingsplanen vil også ha et nytt satsingsområde på handel, klima og miljø.

Arbeidet har blitt lagt opp bredt, og mange organisasjoner har bidratt i arbeidet. Spire, Virke, FOKUS, Regnskogfondet, Forum for Utvikling og Miljø, Fellesrådet for Afrika, NHO, Handelskampanjen og Forum for utviklingshandel har alle gitt viktige innspill. Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har også vært viktige samarbeidspartnere.

Vi regner med at planen kan framlegges i løpet av få uker.