WTO: Arbeider for felles forståelse

WTOs komité for tekniske handelshindringer (TBT-komitéen) fortsatte på sitt siste møte i mars arbeidet med å videreutvikle felles forståelse for hva som utgjør «Good Regulatory Practices», m.a.o. gode forvaltningsprosesser for å lage best mulige reguleringer.

Den norske parallellen ligger i Utredningsinstruksen.

WTO-arbeidet har gått ut på å lage en utvidet oversikt over mekanismer og tiltak som kan bidra til effektiv og god innføring av WTO-forpliktelser. En slik oversikt over tilgjengelige verktøy gir men utgjør ikke i seg selv nye forpliktelser. Arbeidet skal etter planen ferdigstilles på neste TBT-møte i juni.

Som vanlig ble det også tatt opp en rekke spesifikke problemer land i mellom. Matmerking og forskjellige reguleringer av tobakk har vært i sentrum den senere tiden og dette møtet var intet unntak.

WTOs rapport fra møtet finner du her.

Til toppen