WTO; Forhandlinger om utvidet handel med IT-varer

ITA er WTOs avtale om handel med IT-varer (Information Technology Agreement) og ble vedtatt som en ministererklæring i 1996. Avtalen har som formål å øke handelen med IT-varer og det er nulltoll på alle produkter som er inkludert.

Avtalen er plurilateral, dvs at tilknytning til avtalen er frivillig. Norge er part sammen med 69 andre medlemmer av WTO (av totalt 158 WTO-medlemmer). Forpliktelsene om tollkutt implementeres etter bestevilkårsprinsippet (MFN), det vil si at også land som ikke er part i avtalen nyter godt av tollfriheten.

Avtalen inneholder bestemmelser om periodisk gjennomgang av produktomfang og ikke-tariffære handelshindre.

Sommeren 2012 ble man i ITA-komitéen enig om å starte arbeidet med å revidere avtalens produktomfang. Hensikten er å oppdatere avtalen slik at den gjenspeiler den teknologiske utviklingen siden 1996. En gruppe land, inkludert Norge, har i flere runder i høst og vinter kommet sammen for å utarbeide den nye listen. Foreløpig er 19 land (inkludert EU-27) engasjert i prosessen. Målsettingen er å involvere så mange land som mulig i prosessen og tilslutt å få enighet om utvidelse som omfatter alle eksisterende ITA-land og også nye medlemmer i avtalen så langt mulig.

Norge har brede interesser innenfor eksport av IT-varer, og i denne prosessen har vi arbeidet særlig med å få innlemmet forskjellige former for navigasjons- og måleutstyr som ikke tidligere var dekket. Fra norsk side har man også lagt vekt på en åpen og inkluderende prosess slik at flest mulig land får anledning til å bidra til listen.

Målsettingen blant de ITA-medlemmer som er engasjert i arbeidet er at reelle forhandlinger om revidert produktomfang kan ta til rundt april og at man skal ha en utvidet avtale ferdig så fort som mulig etter dette, og i hvert fall innen WTOs neste ministerkonferanse på Bali i desember 2013.

WTO har omtale av ITA-avtalen på sin hjemmeside her

 

Til toppen