WTO. Handelspolitisk gjennomgang av Norge

Alle WTOs medlemsland får sin handelspolitikk gjennomgått med kritisk blikk med jevne mellomrom. For Norges vedkommende skjer dette hvert fjerde år og 9.-11. oktober er det Norges tur igjen.

Alle WTOs medlemsland får sin handelspolitikk gjennomgått med kritisk blikk med jevne mellomrom. For Norges vedkommende skjer dette hvert fjerde år, og 9.-11. oktober er det Norges tur igjen.

Den handelspolitiske gjennomgangen tar utgangspunkt i to dokumenter. For det første har WTO-sekretariatet utarbeidet en omfattende rapport som beskriver utviklingen på alle politikkområder av betydning for handels- og investeringsstrømmene siden forrige gjennomgang, dvs fra 2008 - 2012. Rapporten bygger blant annet på innspill og informasjon som er samlet inn fra nær samtlige departementer. For det andre har norske myndigheter utarbeidet en kortere rapport som omtaler utvalgte tema som det anses ønskelig å rette oppmerksomheten mot i en handelspolitisk sammenheng.

Begge rapportene ble gjort tilgjengelig for WTOs medlemsland 17.august, og medlemmene hadde frist til 10. september med å stille skriftlige spørsmål til rapportene. Denne gang har Norge mottatt over 250 kommentarer og spørsmål, og vi har en frist til 2. oktober med å levere skriftlige svar på de spørsmål som er stilt. Gjennomgangen avsluttes med en muntlig høring i Genève 9-11 oktober. Begge rapportene og alle spørsmål og svar blir gjort offentlig tilgjengelig av WTO etter høringen.

Les mer om handelspolitiske gjennomganger på WTOs hjemmeside.

 

Til toppen