Norge gir 40 millioner kroner til Verdensbankgruppens fond for handelsforenkling

Norge har nylig inngått en toårig avtale med Verdensbankgruppen om tilskudd til handelsforenkling. Norge vil bidra med 40 millioner kroner til Trade Facilitation Support Program (TFSP).

Norge har nylig inngått en toårig avtale med Verdensbankgruppen om tilskudd til handelsforenkling. Norge vil bidra med 40 millioner kroner til Trade Facilitation Support Program (TFSP).

Selv om det i sommer ble brudd i forhandlingene i WTO om gjennomføringen av avtalen om handelsforenkling, er det viktig å støtte utviklingsland som ønsker å forenkle sine handelsprosedyrer. OECD anslår at for hver prosent reduksjon av globale handelskostnader, vil global verdiskaping øke med 40 milliarder amerikanske dollar per år. Mange utviklingsland sliter med tungvinte import- og eksportprosedyrer og vil ha svært mye å vinne på forenklinger.

TFSP er et nytt program/fond for faglig bistand. Programmet skal bistå land med reformer av handelsprosedyrer, slik at disse samsvarer med hovedkomponentene i WTOs avtale om handelsforenkling, vedtatt på ministermøtet 2013. Målet er økt handel, investeringer og jobbskaping.

TFSP har to hovedkomponenter: 1) Faglig bistand til bl.a. å beramme forpliktelser og sette tidsfrister for implementering av WTO-avtalen om handelsforenkling, gjennomgang av handelslovgivning og reguleringer, forenkling og harmonisering av prosedyrer for å redusere handelskostnader, støtte til regional integrasjon, økt åpenhet om handelspraksis, fremme offentlig – privat samarbeid, samt innføre teknologi som letter handel f.eks. nettbasert betaling. 2) Prosjektene skal understøttes gjennom utvikling av verktøy for kunnskap, læring og måling.

Må demonstrere reformvilje

Det antas at Verdensbanken med sine mange landkontorer er i stand til å skreddersy løsninger ut fra nasjonale behov. For å få støtte fra TFSP skal det stilles krav om at landene har demonstrert reformvilje. Følgende grupper av land skal gis prioritet: 1) Lavinntektsland, sårbare stater og land preget av konflikter og 2) mellominntektsland som selv er villige til stille opp med delfinansiering og/eller som er naboland til eller har vesentlig innvirkning på handelen til MUL.

TFSP vil dessuten legge på å støtte land som har begrenset tilgang til bilateral bistand på dette feltet. Foreløpig har USA, EU, Canada, Australia og Sveits, i tillegg til Norge, forpliktet seg til å støtte TFSP. Norge yter også økonomisk støtte til handelsforenkling via WTO.

Til toppen