World Trade Report 2014

WTO presenterte 20. oktober 2014 sin årlige World Trade Report. I tillegg til omfattende statistikk og analyse av internasjonal handel for 2013/14 inneholder rapporten denne gang en studie «Handel og Utvikling: trender og WTOs rolle».

Handelsstatistikken viser at global varehandel ikke økte med mer enn 2,2 prosent i 2013, omtrent det samme som 2012. Begge år var veksten vesentlig lavere enn 20-års gjennomsnittet (1993 – 2013) på 5,3 prosent og enda lavere enn tilsvarende 20-års periode før finanskrisen. Et annet fenomen er at internasjonal varehandel de siste par år kun har vokst med omtrent samme takt som globalt BNP, mens det tradisjonelt har vært omtrent dobbel så rask vekst i handelen. WTO mener det er for tidlig å si om dette skyldes de dramatiske sykliske endringer siden finanskrisen eller om det er mer strukturelle forhold som ligger bak. WTOs tall for kommersiell tjenestehandel viser at handel med tjenester økte med seks prosent i 2013 og tilsvarer omtrent 20 prosent av summen av internasjonal handel med varer og tjenester.

Studien «Handel og Utvikling: trender og WTOs rolle» peker på fire trender av betydning for å forstå den konkrete sammenheng:

  • Fremvekst av utviklingsland i den globale økonomien; integrering parallelt med rask økonomisk vekst. Fra 2000 har BNP pr capita i utviklingsland vokst 4,7 prosent pr år, mens tilsvarende for utviklede land er kun 0,9 prosent. Utviklingslandenes andel av verdenshandelen har i tiden 2000 – 2012 økt fra 33 prosent til 48 prosent målt i kjøpekraftspariteter.
  • Ekspansjon av globale verdikjeder(GVC); enklere adgang og lavere kostnader. Mer enn halvparten av utviklingslands eksport er nå ledd i globale verdikjeder. Deltakelse i GVC leder til økt produktivitet og land med høy GVC deltakelse har gjennomgående høyere vekstrater enn andre utviklingsland. Imidlertid er det også risiko for raskere omlokalisering av produksjon.
  • Økte priser for landbruksvarer og naturressurser; fordel for eksporterende utviklingsland selv om toll og subsidier fortsatt er betydelige barrierer. Økte priser er samtidig en utfordring for netto-importører, derav mange MUL-land
  • Makroøkonomiske sjokk av stadig mer global karakter virker mer direkte inn enn tidligere i mange utviklingslands økonomier  

WTOs betydning for handel og utvikling blir diskutert i rapporten, og følgende funn ble presentert:

  • Et forutsigbart og åpent regelbasert system fremmer handel og investering
  • Handelsbarrierer har blitt redusert; tollsatser er redusert og antall forpliktelser («binding coverage») har økt.
  • WTO har en viktig rolle i å integrere MUL og oppgradere GVC

Rapporten finner du her.

 

 

Til toppen