Nytt fra tvisteløsninger i WTO

Norge er aktive i en rekke saken, som tredjepart i tvister mellom EU og Russland, i ulike saker om handelstiltak o.a. Saken om standardiserte tobakksprodukter har tiltrukket seg rekordstor interesse, og hele 41 WTO-medlemmer, Norge inkludert, deltar som tredjeparter.

Saken om standardiserte tobakksprodukter («plain packaging»)

Norge er tredjepart i den såkalte «plain packaging»-saken mot Australia, som gjelder krav i australsk lovgiving til standardiserte tobakksprodukter (DS435/DS441/DS458/DS467). Forslag om innføring av tilsvarende krav i Norge har nettopp vært på nasjonal høring. Fra norsk side vurderer vi det slik at krav til standardiserte tobakksprodukter kan innføres i samsvar med WTOs regelverk, og vårt syn er formidlet panelet i WTO-saken i et skriftlig, så vel som i et muntlig, tredjepartsinnlegg.

Klagerne i saken (Cuba, Den dominikanske repubikk, Honduras og Indonesia) hevder at de australske kravene til standardiserte tobakksprodukter er mer handelsrestriktive enn nødvendig for å oppnå et legitimt formål, og således i strid med TBT-avtalens artikkel 2.2. I tillegg hevder klagerne at kravene er i strid med en rekke bestemmelser i Trips-avtalen.

Saken har tiltrukket seg rekordstor interesse i WTO, og hele 41 WTO-medlemmer (inkludert Norge) deltar som tredjeparter. Les mer om saken på WTOs hjemmesider.

Stor aktivitet på tredjepartsfronten

Norge deltar som tredjepart i en rekke saker, herunder flere saker som gjelder forståelsen av WTOs anti-dumpingavtale. To av de pågående anti-dumpingsakene (DS464 og DS471) gjelder USAs bruk av såkalt «zeroing» i innledende undersøkelser av om dumping foreligger. Begge sakene omhandler tilfeller av «målrettet dumping». Norge mener at bruk av «zeroing»-metoden er i strid med anti-dumpingavtalen, og har fått støtte for dette i synet i alle tidligere saker hvor spørsmålet har vært oppe til behandling i WTOs ankeorgan.

Paneler og ankeorganet har så langt ikke hatt anledning til å vurdere bruk av «zeroing» i forbindelse med innledende undersøkelser i konteksten «målrettet dumping». Dette spørsmålet er således uavklart. Vi ser frem til en endelig avgjørelse i sakene, slik at den siste biten av «zeroing»-puslespillet kommer på plass. Les mer om sakene på WTOs hjemmesider: DS464 og DS471.

Også andre saker knyttet til bruk av handelstiltak er av interesse for Norge. Blant annet har Norge engasjert seg som tredjepart i enkelte saker der spørsmål er reist rundt betydningen av offentlig eierskap i forbindelse med subsidiering, herunder en sak om amerikanske utjevningsavgifter på ulike kinesiske varer (DS437). Endelig rapport i saken kom i desember 2014. USA hevdet at Kina subsidierte de aktuelle varene, mens Kina mente at utjevningsavgiftene stred mot WTOs regelverk, herunder avtalen om subsidier og utjevningstiltak (SCM-avtalen).

Som tredjepart fokuserte Norge på spørsmålet om forholdet mellom det offentliges eierskap og referansepriser ved utregningen av den fordel en subsidie tilstår motparten. Med «referansepris» menes den nasjonale prisen for en tilsvarende vare som den hevdes å være subsidiert.

Ankeorganet fastslo at man ikke automatisk kan utelukke priser fra enkelte kategorier leverandører, f.eks. statseide eller statskontrollerte, men at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle av om de nasjonale prisene er markedsbestemte eller ei. Dette er i samsvar med norsk syn. Mer informasjon om avgjørelsen finnes på WTOs hjemmesider.

Det pågår for tiden mange tvister mellom EU og Russland i WTO. Norge er tredjepart i flere av disse tvistene.

En av sakene gjelder russiske tiltak mot import av svin og svineprodukter fra EU grunnet sykdommen afrikansk svinepest (DS475). EU mener de russiske tiltakene er i strid med blant annet SPS-avtalen. Norge har levert skriftlig tredjepartsinnlegg til panelet, der vi fremmer vårt syn på tolkningen av en rekke av de rettslige spørsmålene saken reiser. Tredjepartsinnlegget finnes her, og mer informasjon om saken finnes på WTOs hjemmesider.

Nylig meldte vi tredjepartsinteresse i en ytterligere sak mellom EU og Russland (DS485). Denne saken gjelder tollbehandlingen som Russland gir enkelte landbruks- og produksjonsvarer. EU hevder at Russland handler i strid med regler i Gatt 1994 og tollverdiavtalen. Se mer om saken her.

Andre tvister der Norge har meldt tredjepartinteresse denne våren inkluderer en sak om indonesiske tiltak på import av hortikulturprodukter, dyr og dyreprodukter (DS477/DS478), en tvist over lovligheten av Canadas anti-dumpingavgifter på sveisede rør av karbonstål fra Taiwan (DS482) samt spørsmål knyttet til kinesiske anti-dumpingtiltak mot kanadisk cellulosemasse (DS483).

Mer informasjon om Norges deltakelse i WTO-tvistesaker finnes på regjeringen.no her.

Til toppen