Tisa møtte representanter for næringsliv, sivilt samfunn og akademia

Under den femte offisielle forhandlingsrunden om handel med tjenester som fant sted fra 28. april til 2. mai, ble det holdt et åpent informasjonsmøte i regi av International Centre for Trade and Sustainable Development, der forhandlingsledere og ambassadører redegjorde for forhandlingene og det ble stilt spørsmål fra salen.

Mer om forhandlingsrunden på ICTSDs egen nettside.

Representanter for næringslivet hadde også møter med forhandlingsdelegasjonene, der de fremmet interesser som de ønsket ivaretatt i forhandlingene.

I denne runden diskuterte medlemmene særskilte bestemmelser i form av vedlegg til hovedavtalen på en rekke sektorer; luft-, sjø- og veitransport og logistikk, energirelaterte tjenester, finansielle tjenester, retningslinjer for utforming av innenlandske reguleringer og telekommunikasjon og elektronisk handel. I tillegg var det diskusjoner basert på deltakernes åpningstilbud.

Spørsmålet om hvordan nye søkere skal håndteres ble også diskutert. Norge ønsker at gruppen snarest mulig skal bli enig om at Kina og Uruguay skal få delta i forhandlingene, og mener begge disse landene oppfyller kriteriene for deltakelse.

Til toppen