Bedre markedsadgang for miljøvennlige varer

Norge deltar i forhandlinger om en ny internasjonal avtale om friere handel med miljøvarer. Avtalen skal legge til rette for økt handel med varer som bidrar til grønn vekst og bærekraftig utvikling.

Miljøvarer og miljøvennlige teknologier kan være et viktig bidrag for å løse klima- og miljøutfordringene. Investeringer i ren energi har for eksempel hatt høyere veksttakt enn andre markeder, og prognosene viser sterk økning. Bedre markedsadgang og mer utbredt anvendelse av ny miljøteknologi har vært en prioritet i norsk handels- og miljøpolitikk i mange år.

Verdens handelsorganisasjon (WTO) har forhandlet om reduserte tollsatser og bedret markedsadgang for miljøvarer siden 2001, men har frem til nå ikke oppnådd konkrete resultater som alle medlemmer kan stille seg bak. Som følge av manglende resultater, har en gruppe medlemsland gått sammen og lansert et nytt initiativ for å forhandle frem en avtale om bedre markedsadgang for slike varer - Environmental Goods Agreement (EGA).

Det foregår for tiden ikke forhandlinger.

 

Solcellepanel i Mongolia
Det forhandles nå om en friere handel med miljøvennlige varer som kan bidra til en bærekraftig vekst. Her solcellepanel i Mongolia. (Foto: wikipedia)

Alle medlemsland i WTO vil nyte godt av fordelene av en ny avtale gjennom det såkalte bestevilkårsprinsippet. På sikt er målet at avtalen blir multilateral med deltagelse fra alle WTOs medlemsland.

Starten på forhandlingene om en miljøvareavtale ble formelt lansert i Genève 8. juli av de deltakende lands ambassadører. Første forhandlingsrunde ble avholdt 9. – 10. juli.

Miljøvarene på listen som ble vedtatt i 2012 av Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) er utgangspunktet for de nylig lanserte forhandlingene.

WTO-medlemmer i miljøvareinitiativet

USA, EU-28, Canada, New Zealand, Norge, Costa Rica, Taiwan, Kina, Australia, Sveits, Hong Kong, Japan, Singapore, Sør-Korea, Israel, Tyrkia og Island er med på initiativet. I alt er det 44 enkeltland/medlemmer, dersom en regner hver enkelt av EUs medlemsland som ett.

USA har lenge arbeidet aktivt for bedret markedsadgang for miljøvarer og er markedsledende i miljøløsninger. USA ser sine interesser både som en stor importør og eksportør. Arbeidet med en miljøvareavtale er en del av president Obamas klimahandlingsplan fra 2013.

Kina står for 18 prosent av handelen med varene på Apec-listen. Kina er en sentral aktør i kraft av sin stadig økende miljøteknologiindustri og en betydelig eksportør og importør av ulike typer miljøvarer.

EU ser de nylig lanserte forhandlingene som et skritt på veien til en bredere avtale som også skal omfatte ikke-tollmessige handelshindre og tjenester. Miljøvarer/teknologier er en sentral del i EUs grønne vekstpakke og etablering av grønne jobber, foruten et generelt ønske om økende bruk av klima- og miljøvennlig varer og tjenester.

EU, Sveits, Norge og Costa Rica er ikke med i Apec. I forhandlingene vil det være nødvendig å etablere en felles forståelse av produktene på Apec-listen.

På norsk side er det gjennomført en studie av Apec-listen av Vista Analyse.

Norske forberedelser

Norske næringsorganisasjoner er invitert til å fremme aktuelle norske miljøvarer og teknologier.  Ikke-statlige organisasjoner, herunder miljøorganisasjoner er også invitert til å komme med innspill og vurderinger i forbindelse med norsk deltagelse i miljøvareforhandlingene. Aktuelle kategorier er luftforurensning, farlig avfallshåndtering, fornybar energi mv.

Ansvarlig seksjon er seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi i Utenriksdepartementet.