Forhandlinger om fiskerisubsidier i WTO

Det pågår forhandlinger om regelverk som skal regulere ulike former for fiskerisubsidier i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Fiskerisubsidieforhandlinger har pågått i WTO siden tidlig på 2000-tallet. Forhandlingene var særlig aktive fra 2005 til 2011. Forhandlingene kom inn i en ny aktiv fase etter at FN i 2015 i bærekraftsmål 14.6 slo fast at man «innen 2020 skal forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske». Dette bærekraftsmålet følges opp i WTO.

Ifølge FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO) er 33 prosent av verdens fiskebestander overutnyttet. Samtidig gir myndighetene i mange land milliarder i subsidier til fiskerisektoren. Dette inkluderer subsidier til kapital- og driftskostnader. Slike subsidier bidrar til overkapasitet og overfiske.

Blant de store fiskerinasjonene er det både utviklingsland og industriland. I forhandlingene har det vært viktig å balansere ressurshensyn, miljøhensyn og utviklingshensyn. Et endret regelverk og reduserte fiskerisubsidier vil bidra til å begrense fiskerier som i dag ikke er bærekraftige. Dette vil gi en viktig miljøgevinst. I tillegg er hensynet til utviklingsland og særlig de minst utviklede landene (MUL) sentralt. Fiskerisektoren har en avgjørende rolle for matsikkerheten i mange av disse landene, og er i mange land også en viktig kilde til eksportinntekter. Det betyr for eksempel at støtte til småskalafiske langs kysten og støtte til utvikling av egen fiskerisektor fortsatt bør være mulig, så lenge fisket utøves på en bærekraftig måte.

Vil sende positivt signal

På ministerkonferansen i WTO i desember 2017 ble det vedtatt en ministerbeslutning om å avslutte fiskerisubsidieforhandlingene på WTOs neste ministerkonferanse i 2019. Det er i ettertid blitt klart at neste ministerkonferanse ikke finner sted før i juni 2020. Målsettingen har likevel vært å avslutte fiskerisubsidieforhandlingene i 2019, men det var dessverre ikke mulig. Målet er nå å sluttføre forhandlingene til WTOs neste ministerkonferansen (MC12) i Nur-Sultan, Kazakhstan i juni 2020.

Fristen for å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU), er en av de første fristene blant bærekraftsmålene. Å få enighet i WTO om en fiskerisubsidieavtale vil dermed sende et positivt signal til arbeidet med de andre bærekraftsmålene. Selv om det fremdeles er mange spørsmål som må løses, regnes fiskeriforhandlingene som den multilaterale forhandlingsprosessen i WTO som for tiden har best utsikter til å komme i mål. En avtale vil derfor også være viktig for WTO som multilateralt forhandlingsforum.

Tatt opp under Our Ocean

Norge arbeider for langs flere spor for å bidra til en vellykket avslutning av forhandlingene. Fiskerisubsidier var et av temaene som vi fremhevet under Our Ocean 2019-konferansen i Oslo i oktober.

Krevende forhandlinger

Det er krevende å finne løsninger som alle WTOs 164 medlemmer kan slutte seg til. Blant hovedbudskapene fra de norske forhandlerne er behovet for politisk engasjement og kompromissvilje blant alle WTOs medlemsland. Samtidig er det viktig å sørge for at resultatet av forhandlingene leder til reelle reduksjoner i bruken av fiskerisubsidier og bidrar til en mer bærekraftig bruk av ressursene i havet. Norge er blant pådriverne i forhandlingene i WTO og vil videreføre et aktiv engasjement for å bidra til at man finner en løsning så snart som mulig og i tråd med hele forhandlingsmandatet.