Hvordan lese det norske Tisa-tilbudet?

Det viktigste innholdet i enhver handelsavtale om tjenester er plikten til markedsåpning, det vil si i hvor stor utstrekning en part har forpliktet seg til å anvende prinsippene om markedsadgang og nasjonal behandling. Hver part har sin egen bindingsliste som viser de individuelle forpliktelsene.

I mange land er store deler av den kommersielle tjenestesektoren i praksis relativt åpen. Bindingslisten skaper forutsigbarhet for at eksisterende markedsadgang opprettholdes. Avtalefesting av eksisterende markedsadgang vil være en viktig del av Tisa-avtalen (Trade in services agreement).

Åpningstilbud er et utkast til bindingsliste og vil være utgangspunkt for forhandlinger mellom partene. I Tisa var det enighet om at partene skulle reflektere de beste frihandelsavtalene de hadde inngått.

Norge fremla sitt åpningstilbud 15. november 2013. Tilbudet ble offentliggjort samme dag, slik at alle som er interessert kan se for hvilke tjenester Norge tilbyr å avtalefeste ikke-diskriminerende markedsadgang og hvilke unntak og vilkår som fremdeles skal gjelde.

Formatet for bindingslistene i Tisa bygger på WTOs tjenesteavtale, Gats (General agreement on trade in services). Både markedsadgang og nasjonal behandling er definert helt likt som i Gats. I Gats er det slik at en part skriver inn i sin bindingsliste alle de tjenestesektorene der markedsadgang og nasjonal behandling avtalefestes, med vilkår som eventuelt fremdeles vil gjelde. Er en sektor ikke inkludert, har man opprettholdt fullt handlingsrom, selv om sektoren i praksis kan være relativt åpen for utenlandske tjenesteytere. I Tisa har man blitt enige om at prinsippet om nasjonal behandling i utgangspunktet skal gjelde for alle tjenester, med mindre det tas unntak. Derfor omtales Tisa ofte som en "hybrid" tilnærming. Selve tilgangen til markedet listes positivt, som i Gats, mens nasjonal behandling gjelder horisontalt med mindre det er skrevet inn unntak. Dette kalles ofte en negativ liste.

Norge fremla to tilbud under Gats-forhandlingene. Åpningstilbudet ble fremlagt i mars 2003. Et revidert tilbud ble fremlagt i juni 2005.

Nærmere om bindingslistene i Tisa

Klassifisering av tjenester: WTO-dokumentet W/120 er listen over alle tjenestesektorene som er omfattet av Gats. Ettersom virkeområdet i Tisa er det samme som i Gats, speiler denne listen også virkeområdet i Tisa. Denne listen er basert på FNs foreløpige Central Product Classification, CPC Prov. Norge bruker W/120 som utgangspunkt for våre forpliktelser i Gats, Tisa og alle våre handelsavtaler. CPC-kodene i bindingslisten refererer da til definerte tjenestekategorier.

Markedsadgang: I vilkårene for utenlandske tjenesteyteres adgang til det nasjonale markedet, føres de individuelle forpliktelsene som i Gats:

  • Hvert land lister opp sektorene der de tar forpliktelser og spesifiserer hvilke vilkår som eventuelt gjelder. Dette kalles positiv liste. Bare sektorer som er listet er omfattet av markedsadgangsbestemmelsen. Det er ikke slik at en sektor som forpliktes nødvendigvis må være helt åpen. Det er full adgang til å forplikte kun deler av en sektor, eller å tilby markedsadgang med betingelser eller begrensninger. For eksempel kan man for en gitt sektor angi at det kreves etablering av virksomhet i Norge for å levere tjenesten.
  • Markedsadgangsforpliktelser og/eller begrensninger som gjelder alle sektorer listes øverst i bindingslisten (under horisontale forpliktelser). Begrensningene i denne delen av listen vil gjelde for alle sektorene en part har inkludert i markedsadgangsforpliktelsene.
  • Forpliktelsene føres separat for de fire ulike måtene å levere en tjeneste på. I bindingslisten er dette markert med tallene en til fire. Leveringsmåte 1 er grensekryssende fra et land til et annet; under leveringsmåte 2 kommer kjøperen av tjenesten til tjenesteyterens land (f.eks turisme), under leveringsmåte 3 etablerer tjenesteyteren virksomhet i det andre landet; under leveringsmåte 4 vil tjenesteyteren på midlertidig basis forflytte seg til det andre landet for å levere tjenesten der.
  • "None" betyr at det ikke er noen begrensninger med hensyn til markedsadgang. "Unbound" betyr at man ikke ønsker å forplikte den leveringsmåten. Har man begrensninger som man er villig til å forplikte, beskrives disse under den relevante leveringsmåten. Når det gjelder leveringsmåte 4, føres disse forpliktelsene horisontalt. Norge tilbyr kun å forplikte dette så langt det er omfattet av de horisontale forpliktelsene. I noen helt konkrete tilfeller er det ført sektorspesifikke tilleggsvilkår som gjelder for denne leveringsmåten.
  • Den eneste forskjellen fra Gats når det gjelder listeføring av markedsadgangsforpliktelser er at begrensninger som både gjelder markedsadgang og nasjonal behandling (som begrensninger på utenlandsk eierskap eller krav til å være etablert i landet for å levere en tjenester) skal føres både under markedsadgang og nasjonal behandling.

Nasjonal behandling: Forpliktelsene skal føres i henhold til en bestemmelse i avtaleteksten som sier at prinsippet om likebehandling gjelder for alle tjenestesektorene såfremt ikke et unntak eller begrensning er ført opp. Dette er det som ofte kalles negativ liste. I tillegg inkluderer Tisa mekanismene "frys" og "skralle". Det understrekes at bestemmelsen om nasjonal behandling kun gjelder for virkeområdet i Tisa, som er det samme som virkeområdet i Gats.

  • Det er full anledning til å unnta bestemte tjenestesektorer fra prinsippet om nasjonal behandling. Unntak for tjenester der en part ønsker å oppnå politisk handlingsrom og bevare muligheten til å innføre forskjellsbehandling føres i den første delen av bindingslisten. Disse unntakene omtales ofte som "policy space"-reservasjoner. For tjenestene eller tiltakene som er listet her tar en Tisa-part ingen forpliktelser for likebehandling – det vil si at verken frys eller skralle gjelder. Det har ingenting å si om markedet i praksis er åpent – gjennom disse unntakene avtalefestes ingenting. Det norske åpningstilbudet inkluderer slike unntak; eksempelvis sykehustjenester, grunnutdanning og sosiale velferdstjenester.
  • For sektorer der en part tar forpliktelser er det likevel mulig å føre unntak fra prinsippet om nasjonal behandling. I del II av bindingslisten føres begrensninger som er hjemlet i en parts regelverk og som gjøres gjenstand for "frys" og "skralle". Slike begrensninger kan både gjelde alle tjenestesektorene, som norske krav til daglig leder og styresammensetning i aksjeselskap, eller det kan gjelde enkeltsektorer, som bostedskrav for regnskapsførere.
  • Verken frys eller skralle pålegger et land å liberalisere, men alle eksisterende begrensninger i nasjonal behandling (som fremgår av et lands regelverk) må listeføres. Skrallen vil kun binde fremtidig likebehandling etter at regelverket er endret i henhold til hvert lands konstitusjonelle system.

Norway - Schedule of Specific Commitments

Modes of supply: 1) Cross‑border supply - 2) Consumption abroad -
3) Commercial presence - 4) Presence of natural persons

  

Sector or
subsector

  
  

Limitations
on market access

  
  

Limitations
on national treatment

  
  

Additional commitments

  

I. Horizontal commitments

Norway undertakes its specific commitments in accordance with Part II of the Agreement

Reservations pursuant to Part   II, Article 2:4

 

 

Pursuant to Part II, Article   2:4, Norway reserves the right to adopt, maintain or modify any measure in the specific sectors, sub-sectors or activities listed below:

Her listes sektorer/tiltak der nasjonal behandling ikke forpliktes. Handlingsrom   opprettholdes for mulig fremtidig forskjellsbehandling. Frys/skralle gjelder ikke. Såkalte "policy space"-reservasjoner.

 

Eksempel fra Norges tilbud:
Social services (CPC 933)

Gjennom dette unntaket opprettholdes muligheten til å innføre innføre tiltak som forskjellsbehandler utenlandske tjenester innenfor sektoren. Ettersom Norge heller ikke har tilbudt å binde markedsadgang for   denne sektoren er fullt handlingsrom opprettholdt.

 

Reservations pursuant to Part II, Article 2:2

 

 

Norway maintains limitations on national treatment in all sectors for:

Her listes   unntak for eksisterende forskjellsbehandling som gjelder for alle sektorer.   Frys/skralle gjelder. Blankt felt betyr enten at det etter norsk regelverk   ikke er noe forskjellsbehandling, eller at det finnes en "policy   space"-reservasjon.

Eksempel fra Norges tilbud:

The   general manager in a public or private limited liability company and at least   half of the members of the board of directors and of the corporate assembly   must be residents of Norway, unless the Ministry of Trade and Industry grants   exemption in each individual case

 

Dette vilkåret er hjemlet i norsk lov. Det vil være   gjenstand for frys/skralle – altså fjernes kravet fra loven vil det ikke   kunne gjeninnføres

 

All sectors included in Part II of this schedule

Her listes   markedsadgangs-forpliktelser som gjelder for alle sektorer. Listes positivt, som i Gats.

 

 

II. Sector-specific commitments

Sector or subsector

Limitations on market access

Limitations on
national treatment

 

1. Sector

 

 

 

Her listes sektorspesifikke   markedsadgangsforpliktelser, med eventuelle vilkår. Dersom en sektor ikke er   listet er tas det ingen forpliktelser for markedsadgang.

Her føres unntak for eksisterende forskjellsbehandling i norsk regelverk. Frys/skralle gjelder. Blankt felt betyr enten at det er full likebehandling eller at det er en "policy space"-reservasjon

 

 

 

Eksempler fra Norges tilbud:
(c) Car-hiring (CPC 83101)

 

 

1) Commercial presence is required

2) None

3) None

4) Unbound except as indicated in the horizontal section

 

Commercial presence is   required

 

Dette betyr at det kreves etablering i Norge for å drive bilutleie. Dette er gjenstand for frys/skralle.

 

(a) Advertising services  (CPC 871)

 

1) None

2) None

3)None

4) Unbound except as indicated in the horizontal section

Her er det ingen restriksjoner for markedsadgang. Egne forpliktelser for innreise- og opphold de som midlertidig kommer til Norge for å levere tjenesten (såkalt leveringsmåte 4)

Her betyr blankt felt at Norge har forpliktet seg til full likebehandling for reklametjenester. Det finnes ikke i det norske tilbudet en "policy space"-reservasjon for reklametjenester.