Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verserande WTO-tvistesaker med Noreg som tredjepart

Under fylgjer ei oversikt over alle sakene der Noreg deltek som tredjepart (dvs. i ei slags observatørrolle, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan).

Under fylgjer ei oversikt over alle sakene der Noreg deltek som tredjepart (dvs. i ei slags observatørrolle, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan).

Kontaktperson Linn Edvartsen (UD)

Ei oversikt over tvisteløysingssystemet i WTO finn du her.  

WT/DS595
European Union — Safeguard Measures on Certain Steel Products

Saka gjeld EU sine vernetiltak for visse stålprodukt. Korea hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XIX og ei rekkje av WTO sine reglar om vernetiltak.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS593
European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels

Saka gjeld EU sine tiltak som påverkar palmeolje og avlingsbasert biodrivstoff frå oljepalme. Indonesia hevdar tiltaka strir med ei rekke reglar i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala) og Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS590
Japan — Measures Related to the Exportation of Products and Technology to Korea

Saka gjeld Japan sine krav om lisens for eksport av einskilde kjemikaliar til Korea. Korea hevdar tiltaka er i strir med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), avtala om handelsforenkling, avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala), avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala) og Generalavtala om handel med tenester (Gats).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS588
India — Tariff Treatment on Certain Goods in the Information and Communications Technology Sector

Saka gjeld Indias toll på ei rekke informasjonsteknologiprodukt. Taiwan hevdar at tiltaka strir med artikkel II:1 (a) og (b) i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS585
India – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Indias sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS582
India — Tariff Treatment on Certain Goods in the Information and Communications Technology Sector

Saka gjeld Indias toll på ei rekke informasjonsteknologiprodukt. EU hevdar at tiltaka strir med artikkel II:1 (a) og (b) i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS584
India — Tariff Treatment on Certain Goods

Saka gjeld Indias tolluke på import av visse produkt (mellom anna mobiltelefonar frå Japan. Japan hevdar at tiltaka strir med artikkel II:1 (a) og (b) i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS567
Saudi-Arabia - Measures concerning the Protection of Intellectual Property Rights (Qatar)

Saka gjeld Saudi-Arabias tiltak som påverkar immaterielle rettar. Qatar hevdar at tiltaka strir med fleire føresegner i avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala).

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sine innlegg i saka:

WT/DS566
Russian Federation – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Russlands sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b). 

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS561
Turkey – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Tyrkias sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b). 

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS559
European Union – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld EUs sokkalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider: 

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS558
China – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Kinas sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS546
United States — Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers (Korea)

Saka gjeld USA sine vernetiltak for import av store hushaldsvaskemaskinar. Korea hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XIX og ei rekkje av WTO sine reglar om vernetiltak.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS545
United States — Safeguard Measure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products (Korea)

Saka gjeld USA sine vernetiltak om import på visse produkt av fotovoltaiske celler av krystallinsk silisium. Korea hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XIX og ei rekkje reglar i WTO si avtale om vernetiltak.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS544/DS547/DS548/DS554/DS556/DS564
United States — Tariff Measures on Certain Goods from China (China/India/EU/ Russia/Switzerland/Turkey)

Sakene gjeld USAs tilleggstoll visse stål- og aluminiumsprodukt. Kina, India, EU, Canada, Mexico, Russland og Tyrkia hevdar saman med Noreg (sjå eiga omtale av sak DS552) at USA handlar i strid med fleire reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel og WTOs avtale om vernetiltak.

Meir informasjon om sakene finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sine innlegg i sakene:

Det var opphavleg ni medlemar som gjekk til sak i WTO mot USA om disse tiltaka, men Canada og Mexico har avslutta sine saker.

 

Sjå også DS550, DS551 og her.

WT/DS543
United States — Tariff Measures on Certain Goods from China

Saka gjeld USAs tilleggstoll på visse varer frå Kina. Kina hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1 og II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

WT/DS542
China – Certain Measures Concerning the Protection Of Intellectual Property Rights (US)

Saka gjeld Kinas tiltak som påverkar immaterielle rettar. USA hevdar at tiltaka strir med avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala) artikkel 3.1 og 28.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS539
US - Anti-Dumping and Countervailing duties on Certain Products and the Use of Facts Available (Korea) 

Saka gjeld USA sine anti-dumping- og utjamningstiltak på visse produkt frå Korea. Korea hevdar at tiltaka strir med fleire reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidier og utjamningstiltak.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS526
United Arab Emirates — Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Qatar)

Saka gjeld Dei sameinte arabiske emirata sine tiltak som påverkar handel med varer, tenester og handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar. Qatar hevdar at tiltaka strir med ei rekke reglar i Generalavtala for tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), Generalavtala om handel med tenester (Gats) og avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS510
United States — Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector

Saka gjeld visse amerikanske tiltak i form av insentiv som blir gitt eller blir ført vidare på vilkår av bruk av innanlandske produkt framfor importerte produkt i fornybar energisektor. India hevdar at tiltaka er i strid med avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala) artikkel 3.1(b), 3.2 og 25, Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel III:4, og med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala) artikkel 2.1.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS509
China — Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials (EU)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. EU hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og fleire reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS508
China — Export Duties on Certain Raw Materials (USA)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. USA hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og fleire reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine  heimesider:

WT/DS494
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint)

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei visse produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Sjå også DS474.

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS484
Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Brasil)

Saka gjaldt opphavleg Indonesias tiltak på import av kyllingkjøtt og kyllingprodukt. Brasil hevda at tiltaka var i strid med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel III:4, X:1, X:3 og XI:1, landbruksavtala artikkel 4.2, ei rekkje reglar i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala) artikkel 2.1 og 2.2, og artikkel 3.2 og 3.3 i avtala om importlisensiering. WTOs tvisteløysingsorgan vedtok panelets rapport 22. november 2017.

Når eit WTO-medlem har gjennomført rapportane til panelet og ankeorganet slik desse er vedteke av tvisteløysingsorganet i WTO (og dermed blir tvisteløysingsorganets anbefalingar og konklusjonar), og partane er usamde om dei nye tiltaka er i samsvar med WTO sine reglar, kan partane i saka etter tvisteløysingsavtala be om at et tvisteløysingspanel avgjer dette etter tvisteløysingsavtala. Brasil har i 2019 gått til sak om gjennomføringa til Indonesia av anbefalingar og konklusjonar frå tvisteløysingsorganet, og tvitseløysingsorganet .

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noregs innlegg i den opphavlege saka:

WT/DS474
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei rekke produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS435/441
Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging  (Honduras og Den dominikanske republikk)

Sakene gjeld lovgjeving i Australia med krav om einsarta innpakking av tobakksprodukt («plain packaging»). Honduras og Den dominikanske republikk meiner at tiltaka bl.a. er i strid med ei rekke reglar i  avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala) og artikkel 2.1 og 2.2 i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala). 

Meir informasjon om sakene finn ein på WTO sine heimesider: 

Noreg sine innlegg i saka:

Det var opphavleg fem land som gjekk til sak i WTO mot Australia om disse tiltaka, men Ukraina avslutta saka si undervegs i panelprosessen, og Cuba og Indonesia fekk sine saker handsama av tvisteløysingspanelet, men anka ikkje panelet sin rapport.

Sjå også DS434DS458DS467  og her.

 

WT/DS462
Russian Federation – Recycling Fee on Motor Vehicles

Saka gjeld Russland sine resirkuleringsavgifter på importerte motorkøyretøy (unntatt er køyretøy frå Kviterussland og Kasakhstan). EU hevdar at tiltaka er i strid med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), artikkel I:1, II:1(a) og (b), III:2, og III:4, samt med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala) artikkel 2.1 og 2.2.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS420
United States — Anti-Dumping Measures on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Korea 

Saka gjeld USA sine anti-dumpingtiltak, irekna sokalla ”zeroing”, mot korrosjonsresistente stålprodukt frå Korea. Korea meiner at tiltaka er i strid med fleire reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala, og Marrakech-avtala. 

Meir informasjon om saka fin  ein på WTO sine heimesider: 

WT/DS389
European Communities - Certain Measures Affecting Poultry Meat and Poultry Meat Products from the United States

Sakene gjeld EU sine tiltak knytt til import av fjørfekjøtt. EU har sidan 1997 hatt eit importforbod mot fjørfekjøtt utsett for sjukdomshemjande mikrobe-behandling (sokalla PRTs), som fører til at det ikkje er løyve til å importere amerikanske fjørfeprodukt. USA meiner at tiltaka er i strid med artikkel 2.2, 5.1, 5.2, 7 og 8 i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), artikkel 4.2 i landbruksavtala, artikkel III:4, X:1 og XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og artikkel 2.1 i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala). 

Meir informasjon om saka fin  ein på WTO sine heimesider: