Norge gir 58,5 millioner kroner i handelsrettet bistand til WTO

Norge har nylig inngått en ny toårig rammeavtale om handelsrettet bistand kanalisert via WTO. Norge skal totalt bidra med 58,5 millioner kroner for 2015 - 2016. Midlene skal brukes til opplæring og kapasitetsbygging for å øke utviklingslandenes eksport.

20 millioner kroner går til Doha-fondet. Det multilaterale handelsregelverket er nokså komplisert. Særlig de fattigste landene har behov for opplæring for å kunne håndtere dette regelverket og utnytte handelsmuligheter. WTO gjennomfører derfor en rekke kurs for utviklingsland.

8 millioner kroner går til tiltak for bedre plante- og dyrehelse, slik at utviklingslandene kan øke eksporten av landbruksvarer. De minst utviklede land og andre lavinntektsland har tollfri adgang til det norske markedet for alle varer. Når det gjelder landbruksprodukter viser det seg dessverre at de kun i begrenset grad er i stand til å tilfredsstille kravene til mattrygghet. Dette er et område hvor det er behov for økt kompetanse. De norske midlene kanaliseres til et partnerskap som kalles Standards and Trade Development Facility.

Hele 30 millioner kroner settes av til WTOs nye fond for oppfølging av avtalen om handelsforenkling. Det er utviklingslandene som i dag har de mest tungvinte og tidkrevende toll- og grenseprosedyrene, og dermed også mest å vinne på reformer. Enklere prosedyrer er et svært viktig tiltak for å redusere handelskostnader. WTOs avtale om handelsforenkling representerer en nyskapning ved at utviklingslandene kan kreve bistand for å iverksette deler av avtalen. Det har stor betydning for tilliten til hele WTO-systemet at disse løftene om bistand følges opp i praksis. Norge har i tillegg gitt 40 millioner kroner til Verdensbankens fond for handelsforenkling.

Det bevilges også 0,5 millioner kroner til reisestøtte for representanter fra de minst utviklede land til WTOs ministermøte i Nairobi 2015. Denne støtten er med på å sikre bredere representasjon, slik at de fattigste landene bedre kan hevde sine interesser. Les mer om handelsrettet bistand på WTOs hjemmeside