WTOs tvisteløsningsmekanisme

I november ble den 500. tvistesaken registrert i WTOs tvisteløsningsmekanisme. Tjue år etter organisasjonens opprettelse er tvisteløsningssystemet mer brukt enn noen gang. I gjennomsnitt har det vært 30 aktive paneler gjennom hele 2015, og trenden er at det etableres stadig flere paneler hvert år. Spesielt har det vært en utvikling i antall saker om handelstiltak (f.eks. antidumping og subsidier).

Systemet opplever imidlertid ikke bare at det blir flere tvister enn tidligere, men tvistenes karakter er også mer komplisert og omfattende enn før. I tvisteløsningsmekanismens første år gjaldt de fleste sakene ett tiltak og tre-fire anførsler. I dag er det gjennomsnittlig 28 tiltak og 180 anførsler (og tre ganger så mange bevis) per sak. Det er lett å forstå at dette er krevende både for systemet som sådan og for støtteapparatet i sekretariatet. Utviklingen har, særlig det siste året, ført til flere forsinkelser i tvisteprosessene, først og fremst i tvister om handelstiltak.

Et velfungerende tvisteløsningssystem er svært viktig for alle WTO-medlemmene og for WTO som organisasjon. Flere grep er derfor allerede tatt for å møte utfordringene som utviklingen i sakstilfang og kompleksitet innebærer. Blant annet er det iverksatt en prosess for å styrke de delene av sekretariatet som arbeider med handelstiltak og med rettslige spørsmål, slik at tvistepanelene skal få den nødvendige støtte. Også ankeorganets sekretariat styrkes.

Det er videre gjennomført tiltak som skal hjelpe tvisteparter og andre til å holde seg orientert om status i de ulike sakene. Samtidig ser medlemmene på mulighetene for å innføre ytterligere tiltak for å lette arbeidsbyrden og unngå unødige forsinkelser i tvisteløsningssystemet.

De pågående forhandlingene om endringer i tvisteløsningsavtalen er en naturlig arena for vurderingen av slike tiltak, men også utenfor disse forhandlingene pågår for tiden diskusjoner om innføring av mulige retningslinjer eller andre ordninger som kan bidra til å møte de utfordringer som tvisteløsningssystemet står overfor. Fra norsk side deltar vi aktivt i disse diskusjonene og vil arbeide sammen med andre medlemmer for å søke løsninger som kan øke effektiviteten i WTOs tvisteløsningssystem. Mer om tvisteløsningsmekanismen på WTOs hjemmeside.