Åpenhet om Tisa-forhandlingene

Det er en viktig del av vårt demokrati å sørge for størst mulig åpenhet om forhandlingsprosesser og posisjoner. Regjeringen jobber derfor kontinuerlig for størst mulig åpenhet og innsyn i Tisa-forhandlingene. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste fora og kanaler for dette informasjonsarbeidet.

1) Informasjon på regjeringens nettsider

På Tisa-portalen finnes oppdatert informasjon om forhandlingene og oppsummering fra forhandlingsrundene. På nettsiden finner du blant annet de norske posisjonene i forhandlingene  og en rekke spørsmål og svar om Tisa.

Innlegg og artikler om Tisa-forhandlingene

2) Offentliggjøring av dokumenter.

Regjeringen har lagt ut sentrale dokumenter som omhandler norske posisjoner i Tisa-forhandlingene;

Det norske åpningstilbudet . Mange har påpekt at det er krevende å forstå innholdet i det norske tilbudet og derfor er det laget en leserveiledning.  Det reviderte tilbudet vil være ferdigstilt 6. mai i år, og det vil også bli offentliggjort på Tisa-sidene.

De generelle norske forhandlingsposisjonene. Det har også blitt utarbeidet et dokument som spesifiserer de norske prioriteringene og mål på de ulike forhandlingsområdene.

Det norsk/islandske forslaget på energirelaterte tjenester.

3) Informasjonsmøter.

Siden starten av forhandlingene har det blitt orientert om Tisa som ett av flere tema i WTO-utvalget. Siden november 2015 har det blitt invitert til særskilte WTO-utvalgsmøter om Tisa-forhandlingene. Referat fra møtene legges ut på regjeringen.no etter møtet. WTO-utvalget er det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål, og består av medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser (referat fra møtet 3. mars i år). Se også video av statssekretær Skogens innledning.

4) Konsultasjoner med representanter for næringsliv, fagbevegelse og det sivile samfunn.

Utenriksdepartementet har en bred og åpen dialog med representanter for næringsliv, fagbevegelse og det sivile samfunn om Tisa, og har siden forhandlingene startet i 2013 hatt en rekke møter blant annet med NHO, LO, YS, KS, Unio, Rederiforbundet, Fagforbundet, Abelia, Cefor, Finans Norge, Norsk Vann, Sykepleierforbundet og Musikernes fellesforbund for å informere om forhandlingene, forstå bedre norske interesser knyttet til forhandlingsspørsmål og for å svare på spørsmål.

5) Innsynsbegjæringer fra media og offentligheten.

Det blir søkt innsyn i mange dokumenter som gjelder Tisa-forhandlingene. Departementene følger norsk offentlighetslov og det vurderes alltid merinnsyn i tråd med §11 i loven.

6) Skriftlige spørsmål fra Stortinget.

Regjeringen har svart på en rekke skriftlige spørsmål om Tisa fra stortingsrepresentanter. Se oversikt over spørsmål og svar.

Hvorfor kan ikke alle dokumentene offentliggjøres?

Det er umulig å ivareta nasjonale interesser på en effektiv måte i forhandlinger gjennom å praktisere fullstendig åpenhet. Derfor gjøres dette svært sjelden i ulike typer forhandlinger, enten de er internasjonale eller nasjonale.

Som i andre tilsvarende internasjonale forhandlinger, er det en forutsetning at Tisa-forhandlingene foregår i fortrolighet. Det vil være skadelig for Norge dersom regjeringen bryter dette ved å offentliggjøre dokumenter som viser andre parters posisjoner og forslag.

Når vil alle avtaledokumentene bli offentliggjort?

Når forhandlingene er ferdige, vil regjeringen legge frem avtalen for godkjenning av Stortinget. Alle deler av den endelige avtaleteksten vil da bli offentligjort.