Tvistesak i WTO mot USA om tilleggstoll på stål- og aluminiumsprodukter

USA innførte 23. mars 2018 ekstra tollsatser på visse stålprodukter (25 prosent) og visse aluminiumsprodukter (ti prosent). Handelshindringene ble begrunnet med at import av disse produktene er av en slik art og et slikt omfang at den truer USAs nasjonale sikkerhet. Norge mener tilleggstollen er i klar strid med regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

EU, Canada og Mexico var midlertidig unntatt fra tiltakene frem til 1. juni 2018, men rammes nå på samme måte som Norge. Sør-Korea, Australia, Argentina og Brasil (sistnevnte kun for stål) har fått unntak uten tidsbegrensning. I forbindelse med reforhandling av frihandelsavtalen mellom USA og Sør-Korea har Sør-Korea gått med på å begrense egen eksport, såkalte «voluntary export restraints». Dette er eksplisitt forbudt etter WTO-regelverket, og det er veldig bekymringsfullt dersom slike avtaler blir normen.

Norge, Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia avholdt tvisteløsningskonsultasjoner om stål og aluminium med USA sommeren og høsten 2018, uten at sakene ble løst. Slike konsultasjoner er første skritt i prosessen med igangsettelse av tvistesaker i WTO, etterfulgt av å ta saken videre til panelstadiet.

På møte i WTOs tvisteløsningsorgan 21. november 2018, ble tvisteløsningspanel opprettet i sakene igangsatt av henholdsvis Norge, Canada, EU, Kina, Mexico, Russland og Tyrkia. Panel i sakene igangsatt av India og Sveits ble opprettet 4. desember. Panelene i de ni tvistesakene ble sammensatt den 25. januar 2019, og samme tre personer ble oppnevnt til å sitte i alle panelene. I sakene igangsatt av henholdsvis Canada og Mexico, så notifiserte partene den 27. mai om at de har kommet frem til minnelige løsninger. Disse to sakene er følgelig avsluttet.

Panelprosesser i WTO varer vanligvis i minst halvannet år før tvisteløsningspanelets rapporter offentliggjøres. Panelprosessen i denne saken tar imidertid betydelig lengre tid, blant annet grunnet korona-pandemien. Panelrapportene vil kunne ankes inn for WTOs ankeorgan.

Norsk eksport av stål og aluminium til USA utgjør ca. 0,2 prosent av vår totale eksport av stål og aluminium, eller om lag 90 millioner kroner. Vårt primære marked er det europeiske. Totalt eksporterte Norge stål og aluminium for henholdsvis 16 og 33 milliarder kroner i 2017. Disse to varene utgjorde en betydelig andel av all norsk eksport - henholdsvis to prosent og fire prosent.

Årsakene til at vi tok saken videre til panelstadiet er først og fremst knyttet til våre prinsipielle og overordnede utenrikspolitiske interesser i det multilaterale handelssystemet, hvilket Norge som en åpen økonomi er særlig avhengig av. USAs økende vilje til å sette til side WTOs regelverk med eller uten å benytte påskudd som nasjonal sikkerhet utgjør en betydelig trussel for Norges primære handelspolitiske interesse. Vår vurdering er at USAs tolkning av sikkerhetsunntaket i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (Gatt 1994) ikke er korrekt. Det er i tråd med forventninger til Norge internasjonalt at vi er synlige, og tydelig står opp for en regelbasert internasjonal verdensorden forankret i WTO.

For mer informasjon om hva saken gjelder for Norge og norske interesser, se følgende oversikt over UDs pressemeldinger og andre dokumenter i saken:

Kontaktperson i UD: Linn Edvartsen