Handel

Mandat for forhandlingene om e-handel i WTO

Gjennom en felleserklæring i januar 2019 uttrykte Norge og 75 andre medlemmer i Verdens handelsorganisasjon (WTO) at de var klare til å starte forhandlinger om elektronisk handel (e-handel).

Dette var basert på fellesinitiativet om e-handel som ble tatt under WTO sitt ministermøte i Buenos Aires i 2017. Målet er å få på plass nytt regelverk og nye forpliktelser i WTO.  Forhandlingene startet opp senere i 2019.

Mandatet vil utgjøre grunnlaget for at Norge skal delta aktivt og konstruktivt i de videre WTO-baserte forhandlingene om elektronisk handel. Det bygger på etablerte norske posisjoner som er kjent fra andre forhandlingsprosesser, både multilaterale forhandlinger under Doha-runden, bilaterale frihandelsforhandlinger og plurilaterale prosesser, som Tisa-forhandlingene.

  1. Norge skal arbeide for at nytt regelverk om e-handel er utformet på en slik måte at det kommer norsk næringsliv og forbrukere til gode gjennom mer forutsigbare rammebetingelser for e-handel.
  2. Norge skal arbeide for at det nye e-handelsregelverket tar utgangspunkt i, og ses i sammenheng med, eksisterende WTO-avtaleverk, slik at det gir en reell merverdi. Nytt regelverk bør omfatte et bredt og relevant spekter av e-handelsrelaterte temaer, som for eksempel tilretteleggende tiltak for e-handel, dataflyt, personvern og forbrukervern.
  3. Norge skal bidra til at nytt regelverk inneholder bestemmelser om prosedyrer mv., som spesifikt tilrettelegger for e-handel. Disse bør ha en reell tilleggsverdi utover WTOs handelsfasiliteringsavtale (TFA).
  4. For norsk næringsliv blir det stadig viktigere å ha mulighet til å overføre data mellom land. Det samme gjelder krav til lokal lagring og/eller bearbeiding av data, der næringslivet har behov for å kunne bearbeide og lagre egne data der det er mest hensiktsmessig. Norge skal arbeide for at nytt e-handelsregelverk sikrer norsk næringslivs behov for dataflyt blir ivaretatt, samtidig som det opprettholdes et tilstrekkelig rom for å ivareta viktige offentlige hensyn, herunder kontrollhensyn.
  5. For Norge er det viktig å sikre det sterke vernet av personopplysninger som vi har i dag. Norge skal arbeide for at nytt e-handelsregelverk opprettholder myndighetenes adgang til å ha et sterkt vern av personopplysninger.
  6. Norge skal arbeide for at nytt regelverk om e-handel ikke begrenser myndighetenes adgang til å ha et sterkt forbrukervern.
  7. Telekommunikasjonstjenester utgjør infrastrukturen som handel via internett er avhengig av. Norge skal arbeide for oppdatert WTO-regelverk som sikrer at nasjonale reguleringer bidrar til effektiv konkurranse i denne sektoren.
  8. Prinsippet om WTO-medlemmenes rett til å regulere skal opprettholdes. Norge skal jobbe for å sikre at nytt e-handelsregelverk ikke inneholder bestemmelser som begrenser myndighetenes mulighet til å ivareta viktige offentlige målsetninger på områder som arbeidsmiljø og arbeidsmarked, helse, miljøvern, klima, skatt, finansiell stabilitet, personvern og forbrukervern gjennom tiltak som ikke innebærer ubegrunnet forskjellsbehandling.
  9. Norge skal arbeide for at e-handelsforhandlingene er åpne for deltakelse for alle WTO-medlemmer som er interesserte i å delta konstruktivt i utformingen av nytt e-handelsregelverk.
  10. Det er flere utviklingsland som deltar i forhandlingene, inkludert flere av de minst utviklede landene. Økonomien i disse landene vil også i stadig større grad bli digitalisert. Derfor er det viktig at de deltar i utformingen av nytt regelverk for e-handel. Norge skal bidra til at det tas hensyn til utviklingsmedlemmer og spesielt minst utviklede land sine behov. Norge skal følge opp sitt arbeid med reform og utviklingsdimensjonen i WTO også i e-handelsforhandlingene.