India

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

India er en fremvoksende økonomisk stormakt som har stor betydning for norske interesser – både i WTO-sammenheng, som mottakerland for norske investeringer og som en stadig viktigere samarbeidspartner innen tjenesteytende næringer. Det er store forventninger til Modi-regjeringen løfter om mer fokus på næringslivets rammevilkår og investeringer til India.

Samarbeidet mellom Norge og India er vel etablert og i rask utvikling. I 2009 lanserte regjeringen en strategi for Norges samarbeid med India, som markerer en styrking av vår representasjon og våre virkemidler for norsk-indisk samarbeid på prioriterte områder. Sentrale målsetninger i strategien er å videreutvikle samarbeidet om økonomiske spørsmål, samt å fremme norske næringsinteresser og investeringer i India.            

Markedsadgangen for norske selskaper skal styrkes gjennom innsats for best mulig rammebetingelser og forutsigbarhet for næringslivet. EFTA og India forhandler om en avtale som skal skape gode rammebetingelser for handelen. Begge parter ønsker en bredt anlagt handelsavtale som omfatter handel med varer og tjenester, immaterielle rettigheter og investeringer.

Varehandelen mellom Norge og India er begrenset, men stabil. Norge eksporterte varer for i overkant av 1,5 mrd kroner til India i 2014. Dette var på samme nivå som i 2013, men en  nedgang på 15 % fra 2012. Det har likevel vært en tredobling av eksporten siden 2003. Norge importerte varer for 2,8 mrd kroner fra India i 2014.. 

India er et viktig fremtidig marked både gjennom eksport og gjennom lokal produksjon. Dereguleringer sammen med stadig bedre infrastruktur og et mer åpent finansielt marked har gitt bedre markedstilgang, og bidratt til at handelen øker innen områder som forskning og utvikling, IT, bioteknologi og telekommunikasjonstjenester. Den økende tjenestehandelen i India skyldes dels økt kjøpekraft som følge av økt inntektsnivå i befolkningen og dels deregulering av viktige tjenestemarkeder. 

Lenker: