Kina

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Kina blir en stadig viktigere økonomisk aktør i verden. Det bilaterale økonomiske samarbeidet mellom Norge og Kina er godt og preget av stadig økt aktivitet.

Kina er viktig på grunn av sin størrelse, landets rolle i verdensøkonomien og strategiske posisjonering. I 2014 gikk Kina forbi USA som verdens største økonomi målt i BNP (kjøpekraftjustert). Landet ble medlem av WTO i 2001, og gikk forbi USA som verdens største industriprodusent i 2008. Kina ble verdens største eksportnasjon i løpet av 2009 – foran Tyskland og USA. Kina er en stadig større premissleverandør i internasjonal politikk, og er viktig i kraft av sin globale rolle. I Regjeringens Kina-strategi vektlegges fem satsingsområder for utvikling av samarbeid mellom Norge og Kina: Videreutvikling av handels- og næringsforbindelsene, bærekraftig og miljøvennlig utvikling, demokrati og menneskerettigheter, fordeling av velferdsgoder og internasjonale spørsmål.  Det bilaterale politiske forholdet har imidlertid ligget i bero siden Nobelprisen i 2010.
 
Kina er i dag Norges største handelspartner i Asia. Norsk-kinesisk samhandel ligger i dag på omlag 73 milliarder kroner (desember 2014). I tillegg hadde Statens Pensjonsfond Utland investert over 73 milliarder kroner i Kina i 2013, hvilket utgjør over 10 % av fondets totale investeringer i Asia. Norge og Kina har til dels en komplementær næringsstruktur, hvor norsk import fra Kina domineres av rimelige forbruksvarer, og norsk eksport til Kina hovedsakelig består av råvarer og teknologisk avanserte produkter. Energi er et viktig stikkord i det norsk-kinesiske forholdet. Kina har stort behov for og ønske om å utvikle olje- og gassutvinningsteknologi. Kina satser også omfattende på fornybar energi. Norges teknologiske ferdigheter og kompetanse er av stor strategisk interesse for Kina.