Aktørene i Team Norway

Team Norway er en bredt sammensatt gruppe av ulike offentlige og private organisasjoner. Team Norway-gruppene i utlandet består av forskjellige aktører avhengig av hvilke som til stede. Deltakerne i Norge er departementer, virkemiddelaktører og andre aktører.

DEPARTEMENTER

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. NFD er ansvarlig for internasjonalisering av norsk næringsliv, eksportfremme og bilateralt næringssamarbeid med andre land.

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. OED jobber blant annet med internasjonalt energisamarbeid og internasjonalisering av norsk petroleums- og energileverandørindustri.

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, og har ansvaret for norsk utenrikspolitikk. Utenrikstjenesten har mer enn 100 utenriksstasjoner i over 80 land.

VIRKEMIDDELAKTØRER

Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv eksportfinansiering, ved å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører.

http://www.eksportkreditt.no

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning i innland og utland.

http://www.forskningsradet.no

Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

GIEK stiller garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer i utlandet.

http://giek.no

GIEK Kredittforsikring

GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter.

http://www.giekkreditt.no

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Selskapet jobber blant annet med internasjonalisering av norsk næringsliv og profilering av Norge som reisemål, og er representert i mer enn tretti land.

http://innovasjonnorge.no

INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners

INTPOW er en stiftelse som har som mål å styre det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i den norske energinæringen og gjøre den mer slagkraftig internasjonalt. INTPOW skal særlig konsentrere innsatsen om fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi.

http://intpow.no

INTSOK – Norwegian Oil and Gas Partners

INTSOK er en stiftelse som ble etablert av myndighet og industri i 1997. INTSOKs mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk petroleumsindustri gjennom fokusert internasjonal virksomhet.

http://www.intsok.com

Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid

Norad er en fagetat under Utenriksdepartementet som blant annet har som oppgave å gi bistandsfaglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene.

http://www.norad.no

Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Norfund investerer i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i utviklingsland.

http://www.norfund.no

Norges sjømatråd

Norges sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles markedsføringstiltak for fisk og fiskeprodukter i utlandet og innenlands. Sjømatrådet har utsendinger til viktige internasjonale markeder.

http://www.seafood.no

Norsk design- og arkitektursenter

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

http://designogarkitektur.no

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

https://www.siu.no/

ANDRE AKTØRER

Hovedorganisasjonen Virke

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 18 300 virksomheter.

http://www.virke.no

IKT Norge

IKT Norge er en interesseorganisasjon for IKT-næringen. Organisasjonen bistår blant annet selskaper med internasjonalisering.

http://ikt-norge.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Fagbevegelsens internasjonale samarbeid er blant annet innen bedre leve- og arbeidsvilkår, faglige og sosiale rettigheter og bekjemping av fattigdom.

http://lo.no

Norges maritime eksportører (NME)

Norske Maritime Eksportører (NME) er en samarbeidsgruppering av norske eksportører av produkter, tjenester og kompetanse til verdens verfts- og shippingindustri.

http://nmexporters.no

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter inne skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet

http://www.rederi.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge, og representerer mer enn 23 000 bedrifter.

https://www.nho.no