Forsiden

Aktørene i Team Norway

Team Norway er en bredt sammensatt gruppe av ulike offentlige og private organisasjoner. Team Norway-gruppene i utlandet består av forskjellige aktører avhengig av hvilke som til stede i det aktuelle landet. Deltakerne i Norge er departementer, virkemiddelaktører, selskaper og organisasjoner.

DEPARTEMENTER 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. NFD er ansvarlig for internasjonalisering av norsk næringsliv, eksportfremme og bilateralt næringssamarbeid med andre land. 

Olje- og energidepartementet 

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. OED jobber blant annet med internasjonalt energisamarbeid og internasjonalisering av norsk petroleums- og energileverandørindustri. 

Utenriksdepartementet 

Utenriksdepartementet (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt, og har ansvaret for norsk utenrikspolitikk. Utenrikstjenesten har mer enn 100 utenriksstasjoner i over 80 land. 

Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. 

VIRKEMIDDELAKTØRER 
 

Norges forskningsråd 

Norges forskningsråd er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning i innland og utland. 

http://www.forskningsradet.no 

 
Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Eksfin består av det som tidligere var GIEK og Eksportkreditt Norge AS etter sammenslåingen 1. juli 2021. 
 
http://www.eksfin.no  

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Selskapet jobber blant annet med internasjonalisering av norsk næringsliv og profilering av Norge som reisemål, og er representert i et tyvetalls markeder  

http://innovasjonnorge.no 

 

Norwegian Energy Partners (NORWEP) 

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er en partnerorganisasjon som kartlegger kompetanse, teknologi og konkurransekraft hos leverdørbedriftene innenfor energisektoren i Norge, og kobler det med kundenes behov internasjonalt. NORWEP jobber aktivt mot om lag 50 markeder rundt om i verden og har lokale rådgivere i 30 av disse. 
 
http://www.norwep.com  

Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid 

Norad er en fagetat under Utenriksdepartementet som blant annet har som oppgave å gi bistandsfaglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene. 

http://www.norad.no 

Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland 

Norfund investerer i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter i utviklingsland. 

http://www.norfund.no 

Norges sjømatråd AS 

Norges sjømatråd har hovedkontor i Tromsø og har ansvar for felles markedsføringstiltak for fisk og fiskeprodukter i utlandet og innenlands. Sjømatrådet har utsendinger i viktige internasjonale markeder. 

 

Norsk design- og arkitektursenter 

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor. 

http://designogarkitektur.no 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet. 

https://www.siu.no/ 

Music Norway 

Music Norway er en stiftelse som skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. 

http://no.musicnorway.no  

ANDRE AKTØRER 

Hovedorganisasjonen Virke 

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 18 300 virksomheter. 

http://www.virke.no 

IKT Norge 

IKT Norge er en interesseorganisasjon for IKT-næringen. Organisasjonen bistår blant annet selskaper med internasjonalisering. 

http://ikt-norge.no 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Fagbevegelsens internasjonale samarbeid er blant annet innen bedre leve- og arbeidsvilkår, faglige og sosiale rettigheter og bekjemping av fattigdom. 

http://lo.no 

Norges maritime eksportører (NME) 

Norske Maritime Eksportører (NME) er en samarbeidsgruppering av norske eksportører av produkter, tjenester og kompetanse til verdens verfts- og shippingindustri. 

http://nmexporters.no 

Norges Rederiforbund 

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet 

http://www.rederi.no 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge, og representerer mer enn 23 000 bedrifter. 

https://www.nho.no