Tildelingsbrev til Konkurransetilsynet

Det årlige tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for Konkurransetilsynet og en nærmere beskrivelse av prioriteringer, mål og resultatkrav.

Det årlige tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for Konkurransetilsynet og en nærmere beskrivelse av prioriteringer, mål og resultatkrav. 

Hovedmålene for Konkurransetilsynets arbeid i 2013 er:

  • effektiv håndheving av konkurranselovgivningen
  • effektiv saksbehandling i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser


Konkurransetilsynet skal fortsatt ha særlig oppmerksomhet rettet mot forebygging og avdekking av konkurransekriminalitet. Tilsynet skal prioritere å behandle saker som omhandler mulige brudd på forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, og treffe vedtak i saker hvor det er grunnlag for det. Konkurransetilsynet skal intensivere arbeidet med saker som involverer misbruk av dominerende stilling.

Konkurransetilsynet skal arbeide for at tilsynet og resultatene av dets håndheving blir mer synlig. Tilsynet skal iverksette nye tiltak for å bedre kjennskapen til konkurranse-loven i det norske samfunnet. Dette vil bidra til at håndhevingen av konkurranseloven blir mer effektiv og forebyggende.

Konkurransetilsynet må løpende vurdere i hvilke markeder det er behov for særskilte overvåkningsordninger. Tilsynet skal informere departementet før det foretar vesentlige endringer i de markedsovervåkingsordningene som gjennomføres i dag.

Det er et mål at saksbehandlingen i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser i 2013 skal være effektiv og at saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig. Saksbehandlingen skal holde et høyt faglig nivå..

Bevilgninger for 2013
Den samlede budsjettildelingen for Konkurransetilsynet og KOFA er på om lag 96 millioner kroner.

Tidligere års tildelingsbrev: