Håndheving av forbudene

Konkurransetilsynet har kompetanse til å håndheve forbudene i konkurranseloven. Konkurransetilsynet kan gi pålegg om at brudd på forbudene må opphøre og kan også ilegge overtredelsesgebyr. Alvorlige overtredelser kan føre til straffeforfølgelse ved påtalemyndigheten og domstolene.

Konkurransetilsynet har kompetanse til å håndheve forbudene i konkurranseloven. Konkurransetilsynet kan gi pålegg om at brudd på forbudene må opphøre og kan også ilegge overtredelsesgebyr. Alvorlige overtredelser kan føre til straffeforfølgelse ved påtalemyndigheten og domstolene.  

Konkurransetilsynet kan også håndheve forbudene i EØS-avtalen art. 53 og 54 for så vidt gjelder virkninger på norsk territorium. Dette er nærmere regulert i EØS-konkurranseloven.

Ved Avtalen om et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) har EFTA-EØS statene opprettet egne organer for håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler overfor foretak og EFTA-statene. Kompetansen til å håndheve EØS-avtalens konkurranseregler er delt mellom EFTAs overvåkningsorgan (ESA)  og Kommisjonen. Konkurransetilsynet bistår Kommisjonen og ESA med innhenting av informasjon og gjennomføring av kontroller i Norge.

Til toppen