Kontroll med foretakssammenslutninger

Etter konkurranseloven § 16 skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Fusjoner og oppkjøp er typiske eksempler på foretakssammenslutninger.

Konkurranseloven

Konkurransetilsynet skal gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Fusjoner og oppkjøp er typiske eksempler på foretakssammenslutninger. Andre eksempler er overtakelse av kontroll over et foretak gjennom en aksjonæravtale eller andre typer avtaler som gjør at man får avgjørende innflytelse over foretaket. Kontroll med foretakssammenslutninger innebærer at Konkurransetilsynet fører tilsyn med strukturen i markedet. Hensikten med et inngrep mot en foretakssammenslutning vil være å hindre en uønsket konsentrasjon blant aktører i et marked av hensyn til konkurransen. Les mer om Konkurransetilsynets kontroll med foretakssammenslutninger (pdf-dokument).

Foretakssammenslutninger som omfatter bedrifter med en samlet omsetning på 20 millioner kroner eller mer, skal meldes til tilsynet. Hvis tilsynet på grunnlag av meldingen ønsker å vurdere saken nærmere kan det pålegges fullstendig melding.

·          Nærmere regler om melding av fusjoner og oppkjøp finnes på Konkurransetilsynets hjemmeside.

·         Oversikt over meldte fusjoner eller oppkjøp

 

EØS-avtalen

EØS-avtalens artikkel 57 har også regler om kontroll med foretakssammenslutninger. Nærmere regler om gjennomføring av kontrollen er gitt i fusjonsforordningen som er tatt inn i Del III av henholdsvis forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen og forskrift 4. desember 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. 

På dette området er kompetansen avgrenset mellom nasjonale konkurransemyndigheter og Kommisjonen/EFTAs overvåkningsorgan. Kommisjonen/EFTA har eksklusiv kompetanse til å behandle grenseoverskridende foretakssammenslutninger av en viss størrelse. I praksis er det Kommisjonen som er kompetent overvåkningsorgan. Foretakssammenslutninger som ikke oppfyller de nærmere angitte terskelverdiene er overlatt til nasjonale konkurransemyndigheter. De skal behandles etter nasjonale konkurranseregler. Det er imidlertid adgang til å overføre saker mellom de to nivåene etter bestemte regler. Foretakssammenslutninger med fellesskaps- eller EFTA dimensjon må meldes og godkjennes av Kommisjonen eller EFTAs overvåkingsorgan før de kan gjennomføres.

·          Mer om fusjonskontrollen i EU/EØS

 

Til toppen