Regelverk

Konkurranseloven har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven.

Konkurranseloven

Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven. Loven forbyr konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak, og at ett eller flere foretak utilbørlig utnytter sin dominerende stilling. Loven pålegger også meldeplikt til Konkurransetilsynet for foretakssammenslutninger. Konkurransetilsynet har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på loven.

Konkurransebegrensende samarbeid
Konkurranseloven § 10 forbyr konkurransebegrensende samarbeid mellom to eller flere foretak. Forbudet omfatter blant annet samarbeid om priser, markedsdeling og begrensninger i produksjon eller salg. 

Misbruk av dominerende stilling
Konkurranseloven § 11 forbyr et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling. Utilbørlig utnyttelse kan for eksempel bestå i eksklusivitetsavtaler, eller å fastsette urimelige priser eller andre forretningsvilkår.

Kontroll med foretakssammenslutninger
Konkurransetilsynet skal etter konkurranseloven kapitel 4 gripe inn mot foretakssammenslutninger som vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen.

Foretakssammenslutninger som omfatter foretak med en samlet årlig omsetning på 20 millioner norske kroner, skal meldes til Konkurransetilsynet. Hvis tilsynet på grunnlag av meldingen ønsker å vurdere saken nærmere, kan tilsynet pålegge bedriftene å levere en fullstendig melding.

Fra det tidspunkt Konkurransetilsynet har pålagt en fullstendig melding og til tilsynet har varslet om hvorvidt inngrep kan bli aktuelt, er det forbudt å starte gjennomføringen av foretakssammenslutningen.

Brudd på loven
Konkurransetilsynet kan i medhold av konkurranseloven § 12 gi pålegg om at brudd på loven må opphøre, og tilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på loven. Overtredelser kan også medføre straffeforfølgning ved påtalemyndighetene og domstolene. Brudd på loven kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år, og med fengsel inntil seks år ved særdeles skjerpende omstendigheter.

Foretak som bidrar til oppklaring av et ulovlig samarbeid, kan få hel eller delvis nedsettelse av gebyrer eller bøter.

Opplysningsplikt og bevissikring
Enhver har plikt til å gi de opplysningene Konkurransetilsynet trenger for å kunne utføre sitt arbeid etter konkurranseloven jf. konkurranseloven § 24.

Konkurransetilsynet kan også foreta bevissikring hos foretak og i private hjem for å søke etter bevis ved mistanke om overtredelse av loven, jf. konkurranseloven § 25.

 

Ytterligere informasjon om loven, forarbeider etc. finner du på Konkurransetilsynets nettsider.

Samlet oversikt forskrifter etter konkurranseloven finnes hos Lovdata.

Klager over Konkurransetilsynets vedtak
Fornyings- og administrasjonsdepartementet  behandler klager på Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser. Vedtak om overtredelsesgebyr kan ikke påklages, men kan prøves av domstolene.

I saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning kan Kongen i statsråd tillate samarbeid som i utgangspunktet er forbudt, eller tillate en foretakssammenslutning Konkurransetilsynet har grepet inn mot.

EØS-avtalens konkurranseregler for foretak

EØS-avtalens konkurranseregler for foretak inneholder forbud mot konkurransebegrensende samarbeid i artikkel 53, forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i artikkel 54  og kontroll med foretakssammenslutninger i artikkel 57.

For ytterligere informasjon om EØS-konkurransereglene, gruppefritak, bagatellkunngjøringen og andre kunngjøringer samt blanketter for klager og meldinger, se Konkurransetilsynets nettsider.

Reglene skal bidra til å skape like konkurransevilkår i hele EØS-området. De får bare anvendelse i den grad samhandelen mellom EØS-land kan være påvirket. Kompetansefordelingen mellom EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen følger av EØS-avtalen artikkel 56 og 57. Konkurransetilsynet har etter EØS-konkurranseloven kompetanse til å håndheve artikkel 53 og 54.

EØS-konkurransereglene gjelder parallelt med den norske konkurranseloven, men denne må vike i de tilfeller der den gir anvisning på løsninger som strider mot det som følger av EØS-reglene. EØS-avtalens konkurranseregler håndheves i Norge av  ESA, Kommisjonen og Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet er tillagt nærmere oppgaver med å bistå overvåkingsorganene i deres håndhevingsoppgaver. Dette gjelder særlig innhenting av opplysninger og bistand under kontroller ved mulige overtredelser av reglene. Dette er nærmere regulert i EØS-konkurranseloven.

EØS-konkurranseloven
Som følge av etableringen av et system for desentralisert håndheving mellom EFTA-landene i EØS, har norske konkurransemyndigheter fått myndighet til å håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54, jf. EØS-konkurranseloven § 6. Etter EØS-konkurranseloven § 6 er konkurranselovens regler for saksbehandling og sanksjoner gitt tilsvarende anvendelse ved Konkurransetilsynets håndheving av EØS-reglene.

Det innebærer blant annet at konkurranselovens bestemmelser om informasjonsinnhenting og bevissikring får anvendelse. Det samme gjelder adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, og muligheten for foretakene til å oppnå immunitet mot eller reduksjon av sanksjoner som følge av bistand til konkurransemyndighetene med oppklaringen av egen eller andres overtredelse (lempning).

Ytterligere informasjon om EØS-konkurranseloven, forarbeider, tema-ark og forskrifter finner du på Konkurransetilsynets nettsider

Til toppen