Terskelverdier

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir hvilken del av anskaffelsesregelverket som kommer til anvendelse for en anskaffelse.

  • NB! Merk at terskelverdiene ble oppjustert i april 2018. En oversikt over de nye terskelverdiene finnes her. Ny veiledningstekst om terskelverdier er inntatt i den samlede veilederen som finnes her.  

1 Innledning

I anskaffelsesforskriften er det i utgangspunktet tre typer terskelverdier som gjør seg gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.  

Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,1 millioner kroner ekskl. mva. Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien må i all hovedsak følge del II i forskriften.

Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdiene. Det er flere ulike EØS-terskelverdier i forskriften for ulike typer anskaffelser.

I det følgende vil terskelverdiene i anskaffelsesforskriften gjennomgås. I tillegg vil det gis en oversikt over terskelverdiene for forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

2 Hvilke terskelverdier gjelder?

2.1 Anskaffelsesforskriften

I anskaffelsesforskriften er det angitt ulike terskelverdier som avgjør hvilke deler av forskriften som gjelder.  

2.1.1 Anskaffelser under 100.000 kroner

Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser er det likevel viktig at oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette. Det kan være fornuftig for oppdragsgiver å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

2.1.2 Del I – alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser

Anskaffelsesforskriftens del I inneholder alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser som er underlagt forskriften, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100.000 kroner ekskl. mva.[1] For anskaffelser med en anslått verdi som er under nasjonal terskelverdi på 1,1 millioner kroner ekskl. mva. gjelder kun del I. For anskaffelser av helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er under EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner ekskl. mva. gjelder også kun del I.

2.1.3 Del II – anskaffelser mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi

Del II gjelder for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva., men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene.[2] Det er noen unntak fra denne regelen.

Del II gjelder for det første for alle kontrakter om særlige tjenester med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva., også kontrakter med en anslått verdi over EØS-terskelverdien for særlige tjenester på 6,3 millioner kroner.[3] Hvilke tjenester som er særlige tjenester fremgår av forskriftens vedlegg 2. Anskaffelser med en anslått verdi som er lik er overstiger EØS-terskelverdien for særlige tjenester på 6,3 millioner skal imidlertid kunngjøres i hele EØS-området.[4]

For det andre får ikke del II anvendelse på kontrakter om helse- og sosialtjenester.[5] Det er ikke en nasjonal terskelverdi for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Del I gjelder for alle anskaffelser av helse- og sosialtjenester under EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner.

Ettersom EØS-terskelverdien for statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp er på 1,1 millioner kroner vil del II for statlige oppdragsgivere kun komme til anvendelse for bygge- og anleggskontrakter under EØS-terskelverdien og for særlige tjenester.  

2.1.4 Del III – anskaffelser over EØS-terskelverdiene

Del III gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene.[6]

Del III får ikke anvendelse på anskaffelser av særlige tjenester som reguleres av del II og anskaffelser av helse- og sosialtjenester som reguleres av del IV.

2.1.5 Del IV – anskaffelser om helse- og sosialtjenester

Del IV gjelder kontrakter om helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner.[7]Hvilke tjenester som er helse- og sosialtjenester fremgår av forskriftens vedlegg 3.

2.1.6 Del V – plan- og designkonkurranser

Del V gjelder for plan- og designkonkurranser med en anslått verdi på minst 1,1 millioner kroner ekskl. mva.[8]

2.2 Forsyningsforskriften

2.2.1 Anskaffelser under 100.000 kroner

Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser bør oppdragsgiver likevel se hen til og opptre i henhold til de grunnleggende prinsippene som er nedfelt i anskaffelseslovens § 4. Oppdragsgivere bør opptre ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette. Det kan være fornuftig for oppdragsgiver å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

2.2.2 Del I -  alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser

Forsyningsforskriftens del I inneholder alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser som er underlagt forskriften, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100.000 kroner ekskl. mva. For anskaffelser av varer og tjenester med en anslått verdi under EØS-terskelverdien på 3,5 millioner kroner ekskl. mva. gjelder kun del I. Det samme gjelder anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under EØS-terskelverdien på 44 millioner kroner ekskl. mva. og anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester med en anslått verdi under EØS-terskelverdien på 8,4 millioner kroner ekskl. mva.

2.2.3 Del II – anskaffelser over EØS-terskelverdiene

Del II gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene.

Del II får ikke anvendelse på kontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester som reguleres av del III og plan- og designkonkurranser som reguleres av del IV.

2.2.4 Del III – anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Del III gjelder for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 8,4 millioner kroner ekskl. mva. Hvilke tjenester som er særlige tjenester fremgår av vedlegg 3, jf. § 4-1 bokstav f. Hvilke tjenester som er helse- og sosialtjenester fremgår av vedlegg 4, jf. § 4-1 bokstav g.

2.2.5 Del IV – plan- og designkonkurranser

Del IV gjelder for plan- og designkonkurranser med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS- terskelverdien på 3,5 millioner kroner ekskl. mva.

2.3 Konsesjonskontraktforskriften

2.3.1 Anskaffelser under 100.000 kroner

Konsesjonskontrakter med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket. jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser bør oppdragsgiver likevel se hen til og opptre i henhold til de grunnleggende prinsippene som er nedfelt i anskaffelseslovens § 4. Oppdragsgivere bør opptre ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette. Det kan være fornuftig for oppdragsgiver å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

2.3.2 Del I -  alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser

Del I inneholder alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser som er underlagt konsesjonskontraktforskriften, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100.000 kroner ekskl. mva. For konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under EØS-terskelverdien på 44 millioner kroner får kun del I anvendelse. Det samme gjelder for konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester.

2.3.3 Del II – anskaffelser over EØS-terskelverdien

Del II gjelder for konsesjonskontrakter om tjenester og bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 44 millioner kroner ekskl. mva.

Del II får ikke anvendelse på konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester som reguleres av del III.

2.3.4 Del III - anskaffelser av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

Del III gjelder for konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 44 millioner kroner ekskl. mva. Hvilke tjenester som er særlige tjenester fremgår av vedlegg 2, jf. § 4-1 bokstav e. Hvilke tjenester som er helse- og sosialtjenester fremgår av vedlegg 3, jf. § 4-1 bokstav f. 

3 Oversikt over terskelverdiene

I det følgende gis en oversikt over de ulike terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Terskelverdiene er oppgitt i norske kroner ekskl. mva.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU. Nærings- og fiskeridepartementet foretar endringene i terskelverdiene og publiserer disse på departementets hjemmesider.

3.1 Anskaffelsesforskriften

3.1.1 Nasjonale terskelverdier

Terskelverdi

Type anskaffelse

Henvisning til anskaffelsesforskriften

100.000

Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2)

1,1 millioner

Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid

§ 5-1 (2) bokstav a

1,1 millioner

Særlige tjenester

§ 5-1 (2) bokstav b

3.1.2 EØS-terskelverdier

Terskelverdi

Type anskaffelse

Henvisning til anskaffelsesforskriften

1,1 millioner

 

 

Statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp og plan- og designkonkurranser 

§ 5-3 (1) bokstav a

 

1,75 millioner

Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp og plan- og designkonkurranser

§ 5-3 (1) bokstav b

 

44 millioner

Bygge- og anleggskontrakter

§ 5-3 (1) bokstav c

6,3 millioner

Kontrakter om helse- og sosialtjenester

Kontrakter om særlige tjenester

§ 5-3 (2)

650 000

 

Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas EØS-kunngjøring

§ 5-4 (8)

8,4 millioner

Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan unntas EØS-kunngjøring

§ 5-4 (8)

1,1 millioner

Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet

(varer angitt i WTO-avtalen om offentlige anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, punkt 2)

§ 5-3 (3)

1,75 millioner

 

Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet (øvrige varer)

§ 5-3 (3)

 

3.2    Forsyningsforskriften

Terskelverdi

Type anskaffelse

Henvisning til forsyningsforskriften

100.000

Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2)

3,5 millioner

Vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser

§ 5-2 (1) bokstav a

44 millioner

Bygge- og anleggskontrakter

§ 5-2 (1) bokstav b

8,4 millioner

Kontrakter om helse- og sosialtjenester

Kontrakter om særlige tjenester

§ 5-2 (2)

650 000

Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas EØS-kunngjøring

§ 5-3 (8)

8,4 millioner

Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan unntas EØS-kunngjøring

§ 5-3 (8)

3.3    Konsesjonskontraktforskriften

Terskelverdi

Type anskaffelse

Henvisning til konsesjonskontraktforskriften

100.000

Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften.

§ 1-1 (og anskaffelseslovens § 2)

44 millioner

Konsesjonskontrakter (bygge- og anleggsarbeider og tjenester, unntatt særlige tjenester og helse- og sosialtjenester)

§ 5-1 (2)

 44 millioner

Konsesjonskontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester

§ 5-1 (3)

4 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi

Oppdragsgiver må foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både for EØS-terskelverdiene og den nasjonale terskelverdien.

Anskaffelsens verdi skal beregnes på grunnlag av et anslag over den samlede betalingen ekskl. mva. Enhver form for opsjoner som er fastsatt i anskaffelsesdokumentene skal være inkludert, og eventuelle betalinger eller premier til leverandørene skal tas med i beregningen.

Anslaget over anskaffelsens verdi må være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøring. I praksis innebærer dette når oppdragsgiver sender inn kunngjøringsskjemaet til Doffin. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring skal beregningen være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiveren innleder anskaffelsesprosessen.

Det er ikke anledning til å velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unngå bestemmelser i regelverket.

Reglene om beregning av kontraktens verdi er nærmere regulert i anskaffelsesforskriftens § 5-4, forsyningsforskriftens § 5-3 og konsesjonskontraktsforskriftens § 5-2

  

[1] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 først ledd

[2] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 annet ledd

[3] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 annet ledd bokstav b

[4] Jf. anskaffelsesforskriften § 8-17 fjerde ledd.

[5] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 annet ledd bokstav a

[6] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 tredje ledd

[7] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 fjerde ledd

[8] Jf. anskaffelsesforskriften § 5-1 femte ledd