Vil du selge til det offentlige?

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Gjennom EØS-regelverket og WTO-avtalen for offentlige anskaffelser er det innført felles regler for alle offentlige anskaffelser. Formålet med et felles regelverk er å samordne fremgangsmåten for offentlige anskaffelser, og sikre likebehandling mellom lokale og utenlandske leverandører.

Offentlig sektor i Norge gjør innkjøp for nesten 400 milliarder kroner årlig.

Gjennom EØS-regelverket og WTO-avtalen for offentlige anskaffelser er det innført felles regler for alle offentlige anskaffelser. Formålet er å samordne fremgangsmåten for offentlige anskaffelser, og sikre likebehandling mellom lokale og utenlandske leverandører. Norske bedrifter er dermed sikret adgang til et stort internasjonalt marked. Regelverket innebærer at det over visse terskelverdier skal være åpen, internasjonal konkurranse om leveranser til det offentlige.

I Norge har vi også fastsatt regler for anskaffelser under de internasjonale terskelverdiene. Hovedregelen er også her at planlagte innkjøp skal kunngjøres, og at anskaffelsen så langt det er mulig skal skje etter konkurranse.

Regelverk og veiledere
Dersom du ønsker å konkurrere om leveranser til offentlige etater og virksomheter, er det en klar fordel å vite hvilke spilleregler som gjelder. Se oversikt over regelverket om offentlige anskaffelser.

Det kan også være nyttig å lese veilederen til forskrift om offentlige anskaffelser. I veilederen får du kunnskap om de ulike konkurranseformene og hvordan disse gjennomføres.

Du vil også finne annen nyttig informasjon om offentlige anskaffelser i andre veiledere og andre nyttige lenker.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har det operative ansvaret for informasjon og veiledning om offentlige anskaffelser. I løpet av kort tid har direktoratet bygget opp en kompetent og slagkraftig avdeling som bistår innkjøperne med kompetanse og verktøy. På Difis kunnskapsportal anskaffelser.no finner du maler, verktøy informasjon og nyttig veiledning om anskaffelsesprosessen. 

Hvordan får jeg kunnskap om en konkret anskaffelse?
Med noen få unntak skal oppdragsgiver gjøre en offentlig forhåndskunngjøring av alle sine anskaffelser.

  • Anskaffelser som overskrider EØS-terskelverdiene, skal kunngjøres i EUs kunngjøringsdatabase Ted og i den norske kunngjøringsdatabasen Doffin.
    Alle kunngjøringer i Ted og Doffin påføres EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder, CPV-koder. Ved å finne ut hvilke CPV-koder som er mest relevant for deg, vil du forenkle søkemulighetene etter relevante kunngjøringer i begge databasene. Les mer om CPV-kodene.
  • Anskaffelser under EØS-terskelverdiene skal som hovedregel kunngjøres i Doffin for anskaffelser over 500 000 kr. Ved å registrere deg i Doffin-databasen, kan du få tilstendt relevante kunngjøringer på e-post.
  • For anskaffelser under 500 000 kr er det frivillig å kunngjøre i Doffin. Du vil blant annet kunne få informasjon om slike anskaffelser ved å ta kontakt med oppdragsgiver, følge med i aviser og oppdragsgivers hjemmeside..