CPV og CPC

CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPC-numrene viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.

CPV

CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene Doffin og Ted.

Formålet med CPV er å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive gjenstanden i kontrakter. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV numre, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante kunngjøringer i databasene. Et sentralt hensyn bak systemet er at en tilbyder med et helt annet morsmål skal kunne skjønne hva oppdragsgiveren er ute etter.

Gjeldende CPV-numre følger av forordning (EF) nr. 213/2008 og ble implementert i norsk rett ved departementsvedtak av 24. februar 2010.

CPC

CPC-numrene viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.

I forskrift om offentlige anskaffelser henvises til det CPC-numrene for å sondre mellom uprioriterte og prioriterte tjenester, se anskaffelsesforskriftens § 2-1 femte ledd og vedlegg 6.

Uprioriterte tjenester følger forskriftens del I og II, selv om den anslåtte verdi overstiger EØS-terskelverdiene. Bakgrunnen for dette er at slike tjenester antas å være av en slik karakter at de har begrenset potensial for handel over landegrensene. Prioriterte tjenester over EØS-terskelverdi, må derimot følge forskriftens del III, som har mer detaljerte krav til anskaffelsesprosedyren enn forskriftens del I og II. Hvilket CPC nummer en anskaffelse grupperes under får dermed betydning for hvilke regler som kommer til anvendelse.

CPV numrene kan også benyttes for å finne ut om en tjeneste er prioritert eller uprioritert. Dersom det oppstår forskjellige fortolkinger mellom CPV og CPC, får CPC-nomeklaturen anvendelse.