Kommisjonen reviderer meddelelsen om statsstøtte i form av garantier

EU-Kommisjonen har publisert et første utkast til ny Kommisjonsmeddelelse om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av garantier. Det nye regelverket skal bidra til at anvendelsen av statsstøttereglene på garantier blir mer transparent og forutsigbart.

EU-Kommisjonen har publisert et første utkast til ny Kommisjonsmeddelelse om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av garantier.
Meddelelsen skal etterhvert erstatte den aktuelle Kommisjonsmeddelelsen om statsstøtte i form av garantier fra 2000 (2000/C 71/07), og dermed ESAs gjeldende retningslinjene om garantier. Når meddelelsen blir godkjent på EU-nivå, vil den også ble inntatt i EFTAs retningslinjer del V kapittelet "State guarantees".

Det nye regelverket skal bidra til at anvendelsen av statsstøttereglene på garantier blir mer transparent og forutsigbart. Det skilles mellom forskjellige typer garantier og for hver garantitype finnes det en liste over vilkår som må være oppfylt for å kunne utelukke at tiltaket innebærer statsstøtte. For individuelle garantier og garantiordninger til SMB innføres det såkalte "safe harbour-premier" som skal forenkle denne vurderingen. Dessuten utdyper utkastet hvordan støtteelementet i garantier skal beregnes.

Kommisjonsutkastet ble diskutert med medlemslandene i september 2007. Kommisjonen vil nå utarbeide et andreutkast, som skal legges frem i desember 2007/januar 2008.

Les Kommisjonens forslag (på engelsk)

Til toppen