Nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål er vedtatt av Kommisjonen

Retningslinjene forteller hvor mye støtte som kan tillates til ulike miljøformål, som for eksempel fremme av fornybar energi, energisparingstiltak og rensing av forurensede områder. For Norge vil reglene tre i kraft når ESA har vedtatt dem, mest sannsynlig i løpet av mars/april 2008.

Bakgrunn
Det europeiske råd vedtok i mars 2007 ambisiøse klimamål for EU. Målet er 20 prosents reduksjon i utslipp av klimagasser og 20 prosents økning i bruk av fornybar energi, innen år 2020.

Som ledd i gjennomføringen av dette målet vedtok Kommisjonen den 23. januar 2008 den såkalte klimapakken. En del av pakken var Kommisjonens nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål.

Betydning for Norge
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vil tilpasse Kommisjonens retningslinjer til EØS-avtalen, og vedta disse som nye retningslinjer ved tolkning av EØS-avtalen. For Norges del vil reglene få betydning når offentlige myndigheter ønsker å gi økonomisk støtte til miljøtiltak i næringslivet. Slik støtte må som hovedregel notifiseres og godkjennes av ESA. EØS-avtalen åpner for at medlemslandenes støtte til miljøtiltak kan godkjennes hvis støtten ikke i for stor grad hindrer konkurransen og samhandelen i EØS-området. Retningslinjene angir hvordan ESA vil utøve sitt skjønn ved å avveie behovet for å fremme miljøtiltak mot de konkurransevridene virkninger økonomiske støtte kan medføre.

Innhold
Utgangspunktet for retningslinjene er prinsippet om at forurenseren skal betale for kostnadene som knytter seg til opprydding og rensing av forurensning slik at offentlige myndigheter i minst mulig grad skal belastes. Likevel er ikke dette alltid mulig å gjennomføre og offentlig støtte blir nødvendig for å oppnå et bedre miljø. Målet med retningslinjene er å øke graden av miljøbeskyttelse i forhold til hva det ville vært uten slik støtte. Likevel må dette ikke skje på bekostning av konkurransen i markedet og prinsippet om at forurenseren betaler. Retningslinjene angir hvor mye støtte som kan tillates til ulike formål som eksempelvis fremme av fornybar energi, energisparingstiltak, rensing av forurensede områder, ved innvilgelse av fritak fra miljøskatter og avgifter samt for miljøtiltak som går lengre enn hva som følger av pålegg.

For tiden er fangst og lagring av CO2-utslipp aktuelt, særlig for Norges vedkommende i prosjekter på Mongstad og Kårstø. Kommisjonen har lite praksis å bygge på når det gjelder vurderinger av støtte til karbonfangstprosjekter som Norge ønsker å gjennomføre. Retningslinjene regulerer derfor ikke direkte støtte av denne typen, men det uttales på generelt grunnlag at Kommisjonen vil være positiv til støtte til slike prosjekter og at støtten kan godkjennes under de generelle unntaksbestemmelsene i EØS-avtalen.

Endringer i forhold til dagens retningslinjer
I forhold til miljøretningslinjene av 2001 er dette de viktigste endringene:

  • Økte støtteintensiteter, det vil si økt handlingsrom for å gi støtte.
  • Nye bestemmelser om støtte til tidlig tilpassning til fremtidige standarder, støtte til miljøstudier, støtte til fjernvarme, støtte til avfallshåndtering og støtte i form av klimakvotesystemer.
  • Det er ikke lenger mulig å gi et påslag for miljøtiltak til bedrifter i distriktene, men det kan gis bonus til små og mellomstore bedrifter, og prosjekter som innebærer øko-innovasjon. I tillegg er det mulig å gi 100 prosent støtte dersom en særskilt anbudsprosedyre følges.
  • Det er innført en balansetest hvor de positive sidene av statsstøtten skal veies mot de negative effektene på konkurransen i EØS-området.
  • Store prosjekter og store støttebeløp må gjennom en særskilt og mer detaljert gjennomgang før godkjenning.

Retningslinjene må ses i sammenheng med at et nytt gruppeunntak skal vedtas sommeren 2008 som også skal omfatte miljøformål. Dette vil føre til at mindre støttetiltak ikke behøver å notifiseres, noe som skal bidra til å lette den administrative byrden.

Ikrafttredelse
Retningslinjene trådte i kraft i EU den 2. april 2008. For Norges del vil ikrafttredelse først skje når ESA har tilpasset retningslinjene til EØS-avtalen og foretatt et vedtak i Kollegiet. ESA opplyser at dette er forventet gjennomført i løpet av juni/juli 2008. I mellomtiden har ESA vedtatt at retningslinjene av 23. mai 2001 er forlenget til de nye trer i kraft.

Aktuelle lenker:

Til toppen