Utvidet handlingsrom for offentlig støtte under finanskrisen

EØS-avtalen artikkel 61 (3) b) åpner for at statene kan gi offentlig støtte for å bøte på en alvorlig forstyrrelse i økonomien i EØS-landene. På grunn av finanskrisen har EU-kommisjonen vedtatt tre regelverk som klargjør mulighetsrommet for statene til å gi midlertidig støtte under den pågående krisen. ESA vil vedta tilsvarende regler.

Offentlig støtte må fortsatt forhåndsmeldes til ESA før iverksettelse, men støtte i tråd med de nye reglene kan godkjennes.

Regler om offentlig støtte for å lette bedrifters tilgang til kapital under finanskrisen

EU-kommisjonen vedtok 17. 12.08 nye retningslinjer som utvider medlemslandenes handlingsrom for offentlig støtte. Disse beskriver myndighetenes muligheter for å innføre støttetiltak som letter bedrifters tilgang til kapital. Norske myndigheter kan benytte seg av retningslinjene fram til 31.12.10.

Regelverket åpner for nye former for støtte:

  • samlet støtte på 500 000 euro per foretak i løp av de to neste årene
  • ny støtte for garantier i form av redusert garantipremie
  • ny støtte i form av subsidierte renter på alle typer lån
  • ny støtte i form av reduserte renteinnbetalinger for investeringslån knyttet til grønne produkter

I tillegg er det vedtatt forenklinger i eksisterende retningslinjer om offentlig støtte:

  • enklere å gi mer risikokapital til små og mellomstore bedrifter
  • forenkling av kravene i retningslinjene om kortsiktig eksportkredittforsikring

Nærmere kriterier fremgår av retningslinjene fra EU-kommisjonen:

Temporary framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis (PDF)

Regler om offentlig støtte til finansinstitusjoner i krise

I løpet av høsten 2008 har EU-kommisjonen behandlet en rekke krisepakker i EU-landene for å redde finanssektoren og/eller enkelte finansinstitusjoner. Kommisjonen har vedtatt to meddelelser, av 13.10.08 og 05.12.2008. Retningslinjene forklarer hvordan unntaket for lovlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (3) b) kan anvendes for støtte til finansinstitusjoner. Tiltakene må være begrenset i tid og tiltakene må være målrettede, nødvendige og forholdsmessige. Nærmere kriterier fremgår av retningslinjene.

Retningslinjene fra EU-kommisjonen;

The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis (PDF)

The recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition (PDF)

 

Til toppen