Rapportering av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan og WTO

Informasjon om hvordan rapportering av offentlig støtte og subsidier til EFTAs Overvåkingsorgan og til WTO-sekretariatet skjer.

Årlig rapportering til EFTAs overvåkningsorgan (ESA)


Norske myndigheter er forpliktet til hvert år å etterhåndsrapportere til ESA offentlig støtte som er tildelt i kalenderåret forut for rapporteringsåret. I 2015 skal det altså rapporteres på støtte som ble tildelt i 2014. I tillegg skal det rapporteres om eventuelle endringer eller justeringer av eksisterende støtteordninger. Rapporteringen til ESA gjøres normalt i slutten av juni måned hvert år. Departement, fylkeskommuner og kommuner er pliktige til å rapportere sine tildelinger av offentlig støtte etter henvendelse fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

ESA benytter rapporten som et verktøy i arbeidet med å holde løpende kontroll med alle nye og eksisterende støtteordninger. I tillegg benyttes rapporten til å utarbeide en resultattavle for offentlig støtte for EFTA-landene. EU-kommisjonen har utarbeidet en tilsvarende resultattavle for sine medlemsland siden 2001.

Rapporteringen skjer via et elektronisk rapporteringsskjema i excel-format.

Rapporteringsskjemaet er i hovedsak er forhåndsutfylt av ESA. Imidlertid må norske støttegivere ut deler av skjemaet og kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene fra ESA er riktige. Rapporteringsskjemaet inneholder en oversikt over støtteordningene som skal rapporteres, hvor ansvarlig departement, fylkeskommune eller kommune er påført.

Det ferdig utfylte skjemaet sendes til postmottak@nfd.dep.no. Samme e-post adresse kan benyttes dersom det skulle oppstå spørsmål i forbindelse med utfyllingen av rapporten.

Rapportering til WTO-sekretariatet


Ved opprettelsen av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 1994 ble det inngått en Avtale om subsidier og utjevningstiltak (Subsidieavtalen).

Etter vedtak fattet av Subsidiekomiteen i WTO i 2003, skal medlemslandene legge frem en fullstendig subsidiemelding (etterhåndsrapportering) annet hvert år. Dette gjøres i juni måned. Forrige subsidiemelding ble sendt i 2013, og følgelig skal Norge sende en ny subsidiemelding til WTO i juni 2015.

Det er kun subsidier til vareproduksjon og industrisektoren som skal meldes til WTO annet hvert år. Tjenestesektoren er foreløpig unntatt meldeplikt til WTO. I tillegg skal landbruks- og fiskerisubsidier meldes til WTO-sekretariatet. Disse meldes ikke til ESA ettersom landbruks- og fiskerisektoren i hovedsak faller utenfor EØS-avtalen. Rapporteringen til ESA og WTO-sekretariatet faller sammen i tid i de årene det skal utarbeides subsidiemelding til WTO.


 

Til toppen