Nyttige lenker

På denne siden gis en kort oversikt over nyttige lenker for informasjon om offentlig støtte, og en kort oversikt over noen av de viktigste nasjonale og regionale støtteordningene i Norge.

ESA

EU

EFTA

WTO

Andre lands temasider om statsstøtte

Norske sider

Nasjonale støtteordninger

Under følger en kort oversikt over noen av de viktigste nasjonale og regionale støtteordningene i Norge. De viktigste aktørene i det nasjonale virkemiddelapparatet er Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Distriktsutviklingstilskudd
Fylkeskommunene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer distriktsrettede tilskudd med ulike formål. Det er Innovasjon Norge som tildeler støtten, blant annet til investeringer, opplæringstiltak i bedrifter, tilskudd til små og mellomstore bedrifter til konsulentbistand og andre tjenester, samt støtte til forskning og utvikling. Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.

SkatteFUNN

SkatteFUNN gir bedrifter et fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Formålet er å motivere bedrifter til forskning og utvikling.  Norges forskningsråd må godkjenne prosjektet før bedriften kan kreve skattefradrag. Fradragsordningen gjelder for alle næringer og bedrifter som er skattepliktige til Norge.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at landet er delt inn i ulike arbeidsgiveravgiftssoner, hvor det betales lavere satser i distriktene enn i sentrale strøk. Kart over virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift

Lavrisikolån

Lavrisikolån brukes til delfinansiering av investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøy og til investeringer i landbruket. Ordningen administreres av Innovasjon Norge. Les mer om lavrisikolåneordningen.

Innovasjonslån

Innovasjonslån blir først og fremst brukt til delfinansiering av nyskapende prosjekter med vekstpotensial. Lånene dekker normalt den meste risikoutsatte delen av lånefinansieringen, toppfinansieringen. Innovasjonslån omtales i noen sammenhenger som risikolån. Ordningen administreres av Innovasjon Norge.
Les mer om ordningen.

Såkornfondordningene

Såkorn er en betegnelse på kapital som tilføres bedrifter i en tidlig fase, før det er omsetning av betydning. Vanligvis vil det i denne tidlige fasen være teknologisk og markedsmessig risiko knyttet til prosjektet.  Målet med såkornfondordningene er å øke tilgangen av egenkapital for nyetablerte- og vekstbedrifter i denne tidlige fasen. De statlige såkornfondordningene administreres av Innovasjon Norge, og forvaltes i dag gjennom mange separate såkornfond.

Støtte til forskning og utvikling fra Norges forskningsråd

Norges forskningsråd tilbyr delfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter. Bedriftsprosjekter finansieres gjennom SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena eller tematiske programmer. Langsiktige forskningsprosjekter kan finansieres gjennom Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)

Innovasjon Norge gir støtte til industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU).
Les mer om ordningen.

Tilskudd til miljøteknologi

Dette er en tilskuddsordning som kan støtte bedrifter som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsanlegg. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge.
Les mer om tilskuddsordningen

Garantier

Innovasjon Norge kan stille garantier for å bidra til at banker vil innvilge lån- og driftskreditter til bedrifter som mangler pantesikkerhet, spesielt i nye næringer.
Les mer om garantier.

Støtte fra Enova

Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Les mer om Enova.

 

 

 

 

 

Til toppen