Ny forordning om båtpassasjerers rettigheter

Ny forordning om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei trer i kraft fra 1. juli.

1. juli 2016 trer forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen) i kraft i Norge: http://lovdata.no/LTI/lov/2016-05-27-16.

Transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter skal sørge for at informasjon om passasjerrettigheter etter båtpassasjerrettighetsforordningen er offentlig tilgjengelig om bord i fartøy, havneterminaler og om mulig i havner. Så langt det er mulig, skal informasjonen gis i en tilgjengelig form og på et språk som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Passasjerene skal også gis kontaktinformasjon til nasjonalt tilsynsorgan i vedkommende EØS-stat. Behovene til personer med nedsatt funksjonsevne og nedsatt bevegelsesevne skal vektlegges. 

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et sammendrag av bestemmelsene i båtpassasjerrettighetsforordningen som kan benyttes for å oppfylle de informasjonsforplitelsene som er nevnt ovenfor. Sammendraget inneholder også kontaktinformasjon til nasjonalt tilsynsorgan i Norge. Kommisjonen har utarbeidet tilsvarende sammendrag som er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk: htt://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm. På samme sted finnes informasjon om nasjonalt tilsynsorgan i EUs medlemsland.
Sjøfartsdirektoratet er nasjonalt tilsynsorgan https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-20-752?q=forskrift