Evaluering av reglene om undersøkelse av sjøulykker i sjøloven

Det vises til evaluering av reglene om undersøkelse av sjøulykker i sjøloven kapittel 18 som ble sendt på høring 12. februar 2014. Departementet mottok 15 høringsuttalelser hvorav 12 inneholdt materielle tilbakemeldinger.

Det vises til evaluering av reglene om undersøkelse av sjøulykker i sjøloven kapittel 18 som ble sendt på høring 12. februar 2014. Departementet mottok 15 høringsuttalelser hvorav 12 inneholdt materielle tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingene til departementet beskrev i all hovedsak et regelverk som fungerer godt. Samtlige høringsinstanser mener Statens havarikommisjon for Transport (SHT) utfører et grundig og godt arbeid. Arbeidet og ulykkesrapportene fra SHT anses som viktig bidrag i det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet.

Hovedproblemstillingen som ble reist omhandler reglene om bistand av advokat eller annen fullmektig ved forklaring til SHT, jf. sjøloven § 477. På den ene siden er det fra flere høringsinstanser pekt på at SHT i liten grad er villig til å la partene bli bistått av advokat når advokaten eller advokatfirmaet representerer flere av de berørte, under henvisning til risikoen for interessekonflikt. Andre igjen peker på samme problemstilling, men mener på den andre siden at det er problematisk at representanter fra rederiet/assurandøren også har vært til stede på fortrolige samtaler mellom kommisjonen og en av mannskapet.

Der noen innspill går på at rederiets/assurandørens representanter ikke har noe å gjøre i en samtale mellom mannskap og kommisjonen, vises det på den andre siden til Advokatforeningens retningslinjer for advokatrepresentasjon ved sjøulykker. Formålet med retningslinjene var å sikre at de som forklarer seg for SHT får advokatbistand, samtidig som det gis veiledning om eventuell interessekonflikt skal håndteres. Ingen av høringsuttalelsene gir uttrykk for at dette er en rettstilstand som krever umiddelbar endring.

Tilbakemeldingene er ikke av en slik art at departementet mener det er nødvendig å sette i gang lovendringer på bakgrunn av høringen. Det er således bestemt at man tar med seg innspillene i det videre arbeidet og gjør relevante endringer i sammenheng med annet regelverksarbeid.