Maritim næring

Skipsfarten er en av Norges eldste næringsaktiviteter og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd. kroner.

 Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten i regionale klynger. Norske maritime næringsaktører har i stor grad spesialisert seg innen høyteknologiske markedssegmenter, blant annet tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av biler, og er dessuten verdensledende på utvikling og bruk av renere energiløsninger, som flytende naturgass (LNG) og batteri.

 

Norge er en ledende sjøfartsnasjon

Et viktig kjennetegn ved maritim næring er at den er internasjonal av natur med stor eksport av varer og tjenester. Rederiene står bak den største verdiskapingen i næringen. De viktigste anløpslandene for norske rederier er europeiske land, USA, Brasil, Kina og Australia. (Norskkontrollerte skip teller omtrent 600 i innenriksfart og 1700 i utenriksfarten. Dette gjør Norge til verdens 7. største skipsfartsnasjon målt i antall skip og verdens 11. største skipsfartsnasjon målt i tonnasje).[2]

Norge er et av få høykostnadsland som fortsatt bygger skip. Til gjengjeld er disse svært høyteknologiske og avanserte, noe som utgjør et viktig konkurransefortrinn for verftene. Verftsindustriens verdiskaping tredoblet seg det siste tiåret.

Også aktører i maritim leverandørindustri er verdensledere innen sine felt. Tjenesteleverandørene er verdensledende innen design, forsikring, megling, klassifisering og finans. Dette segmentet står bak 1/5 av den samlede verdiskapingen i næringen og har det siste tiåret hatt sterk vekst. Utstyrsleverandørene står for leveranser av produkter innen mekanikk, elektronikk og drifts- og styringssystemer. For disse er spesielt norsk sokkel viktig.

Maritim næring har i lang tid vært rettet mot petroleumsvirksomheten, og nedgangen i aktivitetsnivået på norsk sokkel har hatt betydelige konsekvenser. Dagens situasjon og de siste års omveltninger i verdensøkonomien preger fortsatt skipsfarten.

 

[1] Menon Economics (2017), 2016-tall

[2] UNCTAD (2016), "Review of Maritime Transport 2016".