Restrukturering av reiselivsselskapene i Norge

Reviderte kriterier per 21.05 2014 for utdeling av støtte fra incentivordingen

Arbeidet med å restrukturere reisemålsselskapene ble igangsatt som et femårig prosjekt i oktober 2012, med rammer gitt i den forrige regjeringens reiselivsstrategi. Det fremgår av Sundvolden-erklæringen at også den nåværende regjering ønsker å samle ressursene i større reisemålsselskaper. Kriteriene for incentivordningen tilknyttet Nærings- og fiskeridepartementets prosjekt for restrukturering av reisemålsselskapene er nå revidert og åpen for å motta søknader om støtte. Her følger informasjon om hvem som kan søke, hvordan det skal søkes, og hva søknaden må inneholde.

Nærings- og fiskeridepartementets mål for strukturprosessen er å sikre et mer målrettet markedsarbeid ved å samle ressursene i større reisemålsselskaper, slik dette fremgår av Sundvolden-erklæringen. Departementet har ikke et konkret mål for hvilken organisasjonsform som skal velges, eller hvor mange selskaper som skal etableres på ulike nivåer i den nye reisemålsselskapsstrukturen. Det er reiselivsnæringen selv som skal drive frem prosessen med å etablere en ny struktur for reisemålsselskapene, herunder velge organisasjonsform.

Departementets rolle overfor reisemålsselskapene fremover er å tilrettelegge og stimulere til at ny struktur kommer på plass. Den etablerte incentivordningen som var tilknyttet det tidligere Strukturprosjektet, videreføres. Det kan søkes om støtte til selve prosessen med å gjennomføre strukturendringer. De justerte rammene medfører enkelte endringer i kriteriene for støtteberettigede strukturendringer. De nye kriteriene fremgår nedenfor.

Det er mange elementer som påvirker hvorvidt, og i hvilken grad, det enkelte tiltak det søkes om støtte til å gjennomføre, vil bidra til oppnåelse av Sundvolden-erklæringens mål om å samle ressursene i større reisemålsselskaper. Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor foreta en skjønnsmessig vurdering av hver søknad. Nedenfor er det oppstilt hvilke elementer denne skjønnsmessige vurderingen vil bygge på. Alle som søker midler, må beskrive det omsøkte prosjektet i relasjon til disse elementene.

 

Følgende elementer vil bli vurdert; på følgende måte:

 

 • Større enheter skal ha en markedsmessig betydning;
  • Det gis bare støtte til tiltak som utgjør en betydelig forskjell for de sammenslående enhetenes posisjon i det internasjonale konkurranseutsatte markedet.
  • Det gis bare støtte til tiltak som har integrasjonsfremmende og effektiviserende virkning, og som inkluderer sammenslåing av fysisk kontorstruktur innen rimelig tid.
 • Antall samarbeidende aktører;
  • Det gis bare støtte til søknader som flere kommuner, reisemål, desti­nasjoner eller selskaper står bak og/eller omfattes av.
  • Desto flere aktører som er omfattet av søknaden, desto større er sannsynligheten for at den innvilges.
 • Grad av overføringsverdi til andre restruktureringsprosesser;
  • Flere prosesser med restrukturering av reisemålsselskaper pågår i hele landet. I vurderingen av hver enkelt søknad vil det bli lagt vekt på hvorvidt søker på et senere tidspunkt vil kunne dele sin opparbeidede kunnskap med andre som ønsker å gjennomføre en liknende prosess. Departementet kan stille krav om at støttemottaker senere deler sin kunnskap med andre.
  • Søknader kan avslås helt eller delvis med begrunnelse i at tiltaket bør avvente gjennomføring av tilsvarende tiltak annet sted i landet.
  • Det kan bli stilt som forutsetning for utbetaling av støtte at aktører bak ulike søknader om nær like problemstillinger skal samarbeide.
 • Omsøkt beløp;
  • Søknader kan avslås helt eller delvis med begrunnelse i at det omsøkte beløp utgjør en for stor del av incentivordningens samlede størrelse.
  • Søknader skal avslås helt eller delvis dersom tilsvarende tiltak og aktiviteter gjennomføres vesentlig billigere andre steder i landet, eller dersom departementet av andre årsaker mener tiltaket kan gjennomføres rimeligere.
  • Utbetalt støtte som ikke brukes som forutsatt, vil bli krevd tilbakebetalt.

 

Krav til søknader:

Det må redegjøres for ovennevnte elementer i en fullstendig søknad, som minst skal inneholde:

-        kontaktinformasjon til søker

-        beskrivelse av prosjektet det søkes om støtte til, inklusiv:

 • bakgrunnen for hva det søkes om støtte til
 • formål og målsetting
 • gjennomgang av hvordan søknaden er relevant med hensyn til ovennevnte elementer
 • tiltak som skal gjennomføres for å nå formålet/målsettingen
 • informasjon om samarbeidspartnere
 • tidsplan/gjennomføringsplan

-        budsjett og finansieringsplan, inklusiv:

 • oversikt over totale utgifter knyttet til prosjektet der det klart framkommer hvordan omsøkt beløp inngår og hva det skal dekke
 • oversikt over andre finansieringskilder, inklusiv støtte fra andre partnere og selvfinansiering

 

Nærings- og fiskeridepartementet fullfinansier ingen prosjekter. Søkere som får sine søknader innvilget, helt eller delvis, vil bli underlagt krav om jevnlig rapportering om prosjektets progresjon og bruk av midler. Det er ingen spesifikk søknadsfrist for støtte etter incentivordningen.

Søknad sendes til:

Nærings- og fiskeridepartementet, postmottak@nfd.dep.no, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo