Innsatsområde 1: Organisering

Svært mange av landets kommuner ønsker å satse på reiseliv. Det er positivt at en så høy andel av kommunene ønsker å utvikle reiselivsprodukter, men i et nasjonalt næringspolitisk perspektiv er det viktig å ta hensyn til at det foreligger en risiko for at ikke enhver lokal reiselivssatsing blir lønnsom. Dette er det viktig å ha med seg blant annet når spørsmålet om utvikling av helårs arbeidsplasser skal diskuteres.

Turistene etterspør helhetlige opplevelser, der ulike reiselivsprodukter i ulike bransjer lar seg sette sammen i helhetlige pakker. For å utvikle helhetlige reiselivsprodukter og norske mål er det viktig å utvikle og utnytte samspillet mellom ulike aktører. På den måten kan norsk reiselivsnæring posisjoneres bedre i den stadig skjerpede internasjonale konkurransen om turistene. Slike nye samarbeidskonstellasjoner bør stimuleres mellom aktører som allerede defineres å befinne seg i en reiselivsnæring. Det er også viktig å trekke andre næringer inn i samarbeid med reiselivsnæringen slik at investeringer foretatt i disse næringene kan utnyttes også i reiselivssammenheng.

Destinasjonsselskapene bør spille en viktig rolle i koordineringen av næringen og av reiselivsaktivitetene som gjennomføres i kommuner og regioner. Det finnes svært mange destinasjonsselskaper og reiselivslag i Norge i dag. Det er viktig med en tydelig oppgave, rolle- og ansvarsfordeling mellom disse selskapene. For å få til en mer effektiv innsats og bruk av private og offentlige ressurser er det nødvendig med en klargjøring av hvem som bør gjøre hva, og hvem som bør finansiere de ulike aktivitetene. Aktører både på myndighetssiden og i reiselivsnæringen må omfattes av en slik prosess.

Til toppen