Kvalitetssikringsordning for reiselivet

Nærings- og handelsdepartementet har gitt klarsignal til at NHO Reiseliv i samarbeid med aktørene i næringen ferdigstiller et systemet for kvalitetssikring for reiselivet. Ordningen skal drives og videreutvikles av reiselivsnæringen selv. Mål for oppstart av ordningen er innen 01.01.2010

Kvalitet er ett av innsatsområdene i den nasjonale reiselivsstrategien som ble lansert 18.12.2007. Her fremgår det at regjeringen har som mål å bidra til å sikre og synliggjøre kvaliteten på de norske reiselivsproduktene. I Soria Moria-erklæringen slås det også fast at regjeringen vil innføre en frivillig sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å markedsføre seg som en del av den norske merkevaren.

NHO Reiseliv er i ferd med å utarbeide et system for hotellstjerner i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Norge er et land med høye kostnader. For å være konkurransedyktige må vi satse på produkter av høy kvalitet. Vi må tilby de reisende gode produkter og synliggjøre disse for våre besøkende. En måte å fremme kvaliteten på er gjennom kvalitetssikringsordninger.

Erfaringer fra andre land viser at kvalitetssikringsordninger bidrar til økte investeringer i reiselivet og motiverer bedriftene til å satse mer på kvalitet. Bedriftene får solgt flere rom til en pris som svarer til produktet og øker dermed lønnsomheten. De reisende kan også lettere sammenligne ulike tilbud og velge den standarden man ønsker. Dermed vet kundene i større grad hvilket produkt de kan forvente å få.

Som oppfølging av reiselivsstrategien, fikk NHO Reiseliv i desember 2007 i oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet å utvikle et forslag til et frivillig, nasjonalt kvalitetssikringssystem for overnattingsbedrifter i Norge. Forslaget, som ble utarbeidet av Det Norske Veritas og en styringsgruppe bestående av representanter for små og store hoteller, forbrukersiden, arbeidstagersiden og Innovasjon Norge, ble overlevert Nærings- og handelsministeren 30.05.2008.

Last ned rapporten ”Innstilling – kvalitetssikring av norske overnattingsbedrifter

Last ned faktaark om kvalitetsordningen.

I brev av 08.01.09 ga Nærings- og handelsministeren klarsignal til at NHO Reiseliv i samarbeid med aktørene i næringen ferdigstiller systemet.

Regjeringen vil bidra til å dekke oppstartskostnader for den nye ordningen, og det er satt av 5 mill. kroner til dette over Innovasjon Norges budsjett. Ordningen skal drives og videreutvikles av reiselivsnæringen selv. Mål for oppstart av ordningen er innen 01.01.2010.

Ordningen vil i første omgang omfatte overnattingsbedrifter, men regjeringens strategi tar mål av seg til å gjennomføre ordninger også for andre deler av reiselivet. Den norske ordningen vil skille seg ut fra andre lignende ordninger ved at den også tar hensyn til viktige faktorer som servicenivå, vedlikehold, funksjonalitet og miljø. Gjesteopplevelsen vil stå sentralt i vurderingen av de enkelte overnattingsbedriftene. Det er nytt – og gjør Norge til et foregangsland.

 

Til toppen