Mål 1: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen

Målet for Regjeringens næringspolitikk er at vi skal ha størst mulig samlet verdiskaping. Regjeringen vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv. Strategiske nasjonale satsinger skal bidra til å gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland og skape arbeidsplasser i hele landet.

Et mål for reiselivssatsingen er en betydelig øking i verdiskapingen i reiselivsnæringen i Norge. Dette må i stor grad skje gjennom å styrke samarbeidet i næringen og samhandlingen mellom relevante aktører. Økt innovasjon og kompetanseoppbygging krever nettverk og samarbeid på alle nivåer. En enhetlig markedsføring av Norge som reisemål forutsetter tett samarbeid mellom næringsaktørene og det offentlige. Det er for lav lønnsomhet i reiselivsnæringen. Det er derfor et mål å øke produktiviteten i næringen.

Reiselivsmilliarden viste at det i 2007 ble brukt 1,085 mrd. kroner fra offentlige støttemidler til den norske reiselivsnæringen. For å nå målet om økt verdiskaping og produktivitet er det viktig at de offentlige midlene brukes på en effektiv og målrettet måte.

Til toppen