Scenarieprosess tar opp fremtidens næringsutvikling i nord

Våren 2013 gjennomføres det en scenarieprosess som skal se næringsutfordringene i nord i sammenheng. Scenarieprosessen inngår i prosjektet ”Kunnskapsinnhenting Barentshavet-Lofoten”.

Våren 2013 gjennomføres det en scenarieprosess som skal se næringsutfordringene i nord i sammenheng. Scenarieprosessen inngår i prosjektet ”Kunnskapsinnhenting Barentshavet-Lofoten”.

Helhetlig tenkning

Det er vanlig å vurdere næringer hver for seg, uten stort annet enn et sideblikk til utfordringer i andre næringer og sektorer. Prosjektet ”Kunnskapsinnhenting Barentshavet-Lofoten” er en sjanse til å se flere næringer under ett. Hva er fellesnevnerne i næringsutviklingen i de tre nordligste fylkene? Hvordan henger næringsutvikling og samfunnsutvikling sammen sett i et lengre tidsperspektiv? Hvilke usikre drivkrefter og tunge trender i den globale utviklingen må vi være oppmerksomme på når vi retter blikket mot 2030?

Det viktigste verktøyet for å få i stand tverrfaglig dialog og analyse innenfor kunnskapsinnhentingen, er scenarier. Kunnskapsinnhentingen omfatter bl.a. fem ulike sektoranalyser som tar for seg reiseliv og opplevelsesnæringer, fiskeri og oppdrett, fornybar energi, mineraler og annen industri. Scenarieprosessen kommer til å sammenfatte og bygge videre på innsikter fra sektoranalysene.

Scenarier for å se nye muligheter

Scenarier er helhetlige, radikalt forskjellige beskrivelser av utviklingen i et samfunn eller marked. Tanken med scenariene i kunnskapsinnhentingen er å vise spennet i hva som kan tenkes å skje: Hvor ligger de nye mulighetene for næringslivet i nord? Hvilke forhold kan komme til å begrense eller tvertimot utvide handlingsrommet? Hvordan unngå å legge alle eggene i én kurv i næringsutviklingen?

Det organiseres nå en scenarieprosess basert på bred involvering og råd fra ressurspersoner som kjenner utviklingsbehovene i nord godt. Prosessen gjennomføres med en allsidig, faglig sterk scenariegruppe bestående av rundt 35 personer, hovedsaklig fra Nord-Norge. Scenariegruppen er satt sammen på bakgrunn av forslag og råd fra fylkeskommunale myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark og Sametinget. Scenariegruppen skal møtes tre ganger våren 2013 (11.-12. mars, 17.-18. april og 22.-23. mai).

Oppdatering av forvaltningsplan

”Kunnskapsinnhenting Barentshavet-Lofoten” er et samarbeidsprosjekt igangsatt av fire departementer: NHD, FKD, MD og KRD. Resultatene fra prosjektet skal bl.a. brukes i oppdateringen av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Geografisk og tematisk dekker kunnskapsinnhentingen næringsutviklingen i de tre nordligste fylkene. I tillegg til en tverrdepartemental arbeidsgruppe er det opprettet en regionalpolitisk kontaktgruppe.

Prosjektgruppe 

Kunnskapsinnhentingen gjennomføres av en egen prosjektgruppe forankret i NHD, med Karin Ibenholt som prosjektleder og Gaute Wahl som  prosjektmedarbeider. Scenarieprosessen tilrettelegges og ledes av Jan Dietz, Dietz Foresight, i samarbeide med Anne Solheim, iPAX.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om scenarieprosessen og kunnskapsinnhentingen!

Prosjektleder Karin Ibenholt
Mobil: 922 93 701
Epost: kai@nhd.dep.no

Prosjektmedarbeider Gaute Wahl
Mobil: 970 04 849
Epost: gwa@nhd.dep.no

Til toppen