Aktuelle saker

Kompetanseforum

Kompetanseforum er opprettet som en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementer som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier. Nærings- og fiskeridepartementet ønsker gjennom dialogen å få belyst sentrale problemstillinger og øke kunnskapen om selskapene og de utfordringene de står overfor, og at dette kan komme til nytte i departementenes eierdialog med selskapene.

Møte i Kompetanseforum 20.mars

20. mars ble det igjen avholdt møte i Kompetanseforum, og møtet ble viet innspill om samfunnsansvar i forbindelse med ny eierskapsmelding. Statssekretær Eirik Lae Solberg deltok i den første delen av møtet. Deltagerne ble invitert til å kort presentere sitt hovedbudskap om hva regjeringen bør legge vekt på i eierskapsområdet. Mark Taylor fra Fafo og Beate Slydal fra Amnesty International holdt innlegg om menneskerettigheter og hvordan staten forvalter sitt menneskerettighetsansvar. Videre var Dr.jur Beate Sjåfjell, UiO, tilstede for å snakke om hvordan eier kan påvirke selskapet i en mer bærekraftig retning. Leverandørkjeder og offentlige innkøp ble belyst av Per Bondevik, IEH, mens arbeidet mot korrupsjon var det Transparency International v/ Guro Slettemark som kom med innspill til. Det siste innlegget handlet om arbeidstakerrettigheter v/ Atle Høie i Fellesforbundet, før møtet ble avsluttet med en kort oppsummering og spørsmålsrunde.  Tilstede fra eierdepartementene var det i tillegg til Nærings- og fiskeridepartementet, representanter fra Olje- og energidepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.  Fra ForUM var det Burmakomiteen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International, Raftostiftelsen, Framtiden i våre hender, Norsk Folkehjelp og WWF som var tilstede. I tillegg var det tilstede representanter fra Røde Kors, Initiativ for Etisk Handel, Transparency International, Fellesforbundet, UiO og Fafo.

Neste møte i Kompetanseforum blir avholdt til høsten.

Programmet for møtet 20.mars

 Kompetanseforums historikk

I 2013 ble Kompetanseforum opprettet, og det ble avholdt to møter, henholdsvis 30. mai og 2. desember. Begge møter ble arrangert i Nærings og fiskeridepartementets (NFD) lokaler. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier.

 Målsettingen med forumet er:

    1. Gjensidig utveksling av erfaringer med norske frivillige organisasjoner som har relevant kompetanse om utfordringer selskapene står overfor.
    2. Utvikle en møteplass der vi gjennom dialog får innspill som kan brukes i eieroppfølgingen av selskapenes arbeid med samfunnsansvar. 

Første møte i Kompetanseforum ble arrangert 30. mai med “interessentdialog” som hovedtema. Innlegg ble holdt av NHD, Statkraft og representanter for Forum for Utvikling og Miljø( ForUM) som er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner. Eierdepartementene var bredt representert. De øvrige eierdepartementene til stede var Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet. Videre var Amnesty International, Attac Norge, Changemaker, Framtiden i våre hender, FIVAS, WWF og Norsk Folkehjelp representanter fra ForUM-fellesskapet. I tillegg var det representanter fra Initiativ for Etisk Handel, Transparency International og Caritas.

Det andre møtet ble avholdt 2. desember, og hovedtema for møtet var “Hva kreves når bedrifter skal inn i nye land og markeder?” der Myanmar ble brukt som case. Telenor delte sine erfaringer og sine forberedelser til inntreden i landet , og Burmakomiteen belyste dagens situasjon og utfordringer. Videre holdt også WWF, Olje- og energidepartementet og NHD innledninger. Eierdepartementene var bredt representert, ved foruten NFD Utenriksdepartementet, OED, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Fra ForUM var det representanter fra Amnesty International, Burmakomiteen, Caritas, Framtiden i våre hender, FIVAS, WWF og Norsk Folkehjelp. I tillegg var det representanter fra Røde Kors, Raftostiftelsen, Transparency International Norge og Initiativ for Etisk Handel.

Departementet tar sikte på at neste møte avholdes 20.mars 2014.

Programmet for 30.mai

Programmet for 2.desember

 

Til toppen