Covid-19 og hvordan situasjonen påvirker selskapene der staten har direkte eierandeler

Staten som eier har tett dialog med selskapene i en krevende tid.

 

Covid 19

Covid-19-situasjonen har påvirket alle deler av samfunnet, også selskapene der staten er direkte eier. Dette utgjør i dag 73 selskaper, og statens eierskap i disse selskapene forvaltes av tolv departementer. Som eier følger staten utviklingen i hvert enkelt selskap og hvordan de påvirkes av covid-19-situasjonen. Flere av selskapene har en særlig viktig rolle ved at de med sin virksomhet bidrar til å opprettholde produksjon og tjenester av samfunnskritisk betydning. Disse selskapene bør på vanlig måte ha en nær dialog med relevant statlig sektormyndighet i tillegg til staten som eier.

Verdien av deler av statens direkte eierskap har hatt et betydelig fall. Blant annet er selskapene innenfor olje- og gass- og transportsektoren særlig rammet. Flere av selskapene i statens portefølje har varslet og dels gjennomført omfattende permitteringer. Det er styret i hvert enkelt selskap som vurderer situasjonen og nødvendige tiltak. Blant annet kan dette knytte seg til utbytte, lønnsjusteringer og bonusutbetalinger.

 

Eierdepartementene følger den alvorlige situasjonen tett og har løpende dialog med selskapene. For staten er det viktig å forstå hvordan selskapene påvirkes og hvordan staten eventuelt kan bidra som eier. De ulike eierdepartementene holder den ansvarlige statsråden oppdatert på situasjonen.

 

Regjeringen er også i denne krevende tiden opptatt av å føre en ansvarlig eierpolitikk basert på de fastlagte rammene og prinsippene som er omtalt i Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper. Staten er en langsiktig og ansvarlig eier og selskaper med statlig eierandel forholder seg til regulerende myndigheter og tilsyn på samme måte som selskaper uten statlig eierandel, slik det er beskrevet i Meld. St. 8, Del III, kap. 12.8.